Internationella samarbetsorgan och arbetsgrupper

Här finner du information om de arbetsgrupper som Transportstyrelsen deltar i inom miljöområdet.

Klicka på namnet för organet eller arbetsgruppen för att läsa mer.

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram metoder för att hantera hållbara flygbränslen inom  CORSIA-systemet och med att avgöra vilka typer av bränslen som ska anses vara godkända att använda inom systemet. 

Några områden som fokuseras på under CAEP 12:

 • hållbarhetskriterier för hållbara flygbränslen
 • livscykelanalyser
 • policies för att marknadsföra hållbara flygbränslen.

Max Ohlsson är Transportstyrelsens expert i FTG. Energimyndigheten bistår med resurs i arbetet inom gruppen.

European Civil Aviation Conference (ECAC) grundades 1955 av de europeiska länderna på initiativ av Europarådet och med ett aktivt stöd från ICAO. Europeiska stater som är medlemmar i ICAO kan ansöka om medlemskap i ECAC och idag finns 44 medlemsstater. Sverige är medlem i ECAC och representeras huvudsakligen av Transportstyrelsen.

Kontaktperson på Transportstyrelsen: Marie Hankanen.

Inom EU bedrivs arbetet med att minska utsläpp och buller från luftfarten på flera fronter. Transportstyrelsens arbete för att minska flygets klimatpåverkan sker främst inom Kommissionens arbetsgrupper. Framför allt klimatfrågorna men även bullerfrågor och andra viktiga miljöfrågor för flyget diskuteras, bereds och beslutas av bland annat EU:s Miljöråd och Transportråd, samt diverse undergrupper. EU-parlamentet har även en framträdande roll i detta arbete.

EAEG (European Aviation Environmental Group) är ett samarbete mellan de europeiska CAEP-medlemmarna, EU-kommissionen, EASA och ECAC där europeiska ståndpunkter koordineras och underlag tas fram inför arbeten i olika CAEP-arbetsgrupper. Möten hålls också med europeiska branschföreträdare och miljörörelsen.

År 2016 beslutade ICAO om att etablera ett globalt klimatstyrmedel för det internationella flyget, kallat CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). CORSIA har som målsättning att flyget ska få en koldioxidneutral tillväxt från år 2020 genom att flygbolagen tvingas köpa utsläppskrediter för alla utsläpp överstigande 2020 års nivå. Systemet startades upp redan den 1 januari 2019 genom att alla flygbolag världen över som flyger på internationella flygsträckor måste övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp. Kraven på flygbolagen att kompensera för sina utsläpp startar år 2021 med två frivilliga 3-årsfaser, innan systemet blir obligatoriskt att delta i från år 2027. CORSIA omfattar enbart flygets utsläpp av koldioxid och berör enbart internationellt flyg.

Gruppen arbetar även med att ta fram rekommendationer om vilka kvalitetskriterier som ska gälla för de utsläppskrediter som ska få handlas med inom det globala MBM-systemet. Andra viktiga frågor gruppen arbetar med är registrering av flygbolagens inköp av utsläppskrediter, hur och av vem systemet ska administreras samt på vilken legal grund systemet ska kunna implementeras och hur dess efterlevnad ska kunna garanteras.

Denna arbetsgrupp behöver fortsätta ovanstående arbete under CAEP/11.

Max Ohlsson är Transportstyrelsens expert i Working Group 4, CORSIA.

International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ som formellt bildades 1947. ICAO har enligt Chicagokonventionen till uppgift att utveckla principer och tekniker samt gynna planläggning och utveckling av internationell luftfart. ICAO har 191 medlemsstater.

ICAO har en miljökommitté, Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) vars främsta uppgift är att bistå ICAO:s råd med att ta fram nya policies och anta nya standarder vad gäller utsläpp och buller från luftfarten. Av ICAO:s 191 medlemsstater är idag 24 medlemmar i CAEP, Sverige är det enda nordiska land som har en medlem i CAEP. Norge har observatörsstatus tillsammans med ett fåtal andra länder, EU och ett flertal branschorganisationer.

CAEP håller formellt möte var tredje år. Däremellan möts medlemmarna minst en gång per år i en styrgrupp. CAEP sorterar direkt under ICAO:s råd och resultatet från mötet underställs rådet för godkännande. Arbetet i CAEP bedrivs huvudsakligen i arbetsgrupper där Transportstyrelsen deltar.

Marie Hankanen är Sveriges CAEP-medlem.

Under innevarande CAEP-cykel nummer 12 kommer Sverige att prioritera arbete med hållbara flygbränslen (SAF), arbetet med att undersöka möjligheterna till att sätta ett långsiktigt mål för att minska flygets klimatpåverkan, minskat buller från flyget, fortsatt tekniskt arbete med CORSIA, flygplatsfrågor/operativa åtgärder och klimatanpassning.

Nordisk Arbetsgrupp för Luftfartens Miljöfrågor (N-ALM) är en samarbetsgrupp mellan luftfartsmyndigheterna i de nordiska länderna. Norge är ordförandeland år 2019-2021. N-ALM håller möten två till tre gånger per år och dessa är även öppna för departement, miljömyndigheter, flygplatser och flygbolag. Gruppens arbete har en nära koppling till samarbetet i ICAO och CAEP. N-ALM arbetar på uppdrag av De nordiska luftfartsdirektörerna (NOLU) och tar fram underlag inför luftfartsdirektörernas möten.

Kontaktperson på Transportstyrelsen: Marie Hankanen.

Det främsta syftet med arbetsgruppen är att hålla ICAO:s bullercertifieringsstandarder (bilaga 16, volym I) aktuella och effektiva, samtidigt som certifieringsförfarandena ska vara så enkla och billiga som möjligt. Arbetsgruppen består av experter från myndigheter som utfärdar certifikaten, tillverkare, flygbolag och flygplatsoperatörer som har nominerats av sina respektive CAEP medlemmar och observatörer.

Några områden som fokuseras på under CAEP 12:

 • Arbetet med bullerkrav på obemannade luftfartyg
 • Framtagande av ny bullerstandard för överljudsplan
 • Sverige har bidragit till att helikopterbuller nu finns på CAEP agenda. Vi bör därför prioritera att bidra med den data/kunskap vi har i arbetet med jämförelse mellan certifieringsprocedurer och typiska procedurer vid svenska helikopterlandningsplatser.

Marie Hankanen är Transportstyrelsens expert i WG1.

WG2 arbetar med råd och riktlinjer för minskad miljöpåverkan från främst flygplatser, operativa procedurer och ATM (Air Traffic Management). Med miljöpåverkan avses både emissioner till luft och buller.

Några arbetsområden som fokuseras på under CAEP 12:

 • PBN-Airspace modernization-Community engagement
 • Möjligheter att minska buller med operativa procedurer
 • Klimatanpassning
 • Kartlägga ineffektivitet i ATM, samt lämna förslag på åtgärder för att förbättra miljön och öka kapaciteten.
 • Miljöanalyser av införandet av ASBU Block 1.

Jenny Blomberg är Transportstyrelsens expert i WG2.

Arbetsgruppen arbetar med luftemissioner från luftfarten. Eftersom "Begränsad klimatpåverkan" och "Frisk luft" är två av våra svenska miljökvalitetsmål, så har Transportstyrelsens deltagande i WG3 som huvudsyfte att bevaka att flygbranschens åtgärder bidrar till dessa miljökvalitetsmål.

Några områden som fokuseras på under CAEP 12:

 • Arbete med en uppskärpt partikelstandard (som har påverkan på både lokal luftkvalité och klimat).
 • Undantag från den nyligen framtagna koldioxidstandarden.

Transportstyrelsen har ingen aktiv medlem i WG3 för närvarande.

Sverige har inte prioriterat expertdeltagande i "Modeling and Database Group" (MDG, som bland annat arbetar med analyser av förslag på nya standarder), "Aviation Carbon Calculator Support Group" (ACCS, som arbetar med att underhålla och uppdatera ICAO:s kalkylator för koldioxidutsläpp för luftfarten), "Forecast and Economic Support Group" (FESG, som bland annat arbetar med ekonomiska bedömningar av förslag på nya standarder) samt "Impact and Science Group" (ISG, som bevakar senaste forskning inom området flyg och miljö) under denna CAEP-cykel. I samband med styrgruppsmöten erhåller vi dock information om arbetet i dessa grupper.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!