När man klimatkompenserar för en flygresa betalar man en extra avgift som går till projekt (främst i utvecklingsländer) som ska minska utsläppen av koldioxid eller andra växthusgaser motsvarande de utsläpp som flygresan orsakat. Projekten behöver inte vara kopplade till transportsektorn utan utgörs många gånger genom exempelvis plantering av nya träd, så kallade kolsänkor, eller utbyten av mindre hållbara sätt att exempelvis producera el eller värme, till mer miljöanpassade alternativ som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Beräkna din flygresas utsläpp

Vissa resebolag erbjuder idag tjänster för klimatkompensering, det vill säga du kan med hjälp av dessa tjänster beräkna hur stora klimatpåverkande utsläpp som din resa kommer att orsaka. Resenären kan sedan välja att betala en extra summa för att klimatkompensera för dessa utsläpp. Om man väljer att själv klimatkompensera för sin flygresa finns det fristående emissionsberäkningsmodeller, kompensationssystem och organisationer att använda sig av. Då kan man själv, med hjälp av kalkylatorer, beräkna sin resas utsläpp och sedan betala en avgift motsvarande de utsläpp som resan beräknas orsaka. Koldioxidutsläppen står dock för ungefär hälften av flygresans totala klimatpåverkan, något som kan vara bra att tänka på om du som resenär vill klimatkompensera för din flygresa. Den andra hälften av den totala klimatpåverkan kommer av att flygets utsläpp av vattenånga, kväveoxider och partiklar sker på hög höjd och därigenom påverkar bildningen av bland annat höga cirrusmoln. Du kan då dubblera utsläppen av koldioxid för att bättre återspegla den totala klimatpåverkan som din flygresa gett upphov till.

Vissa klimatkompensationstjänster har redan i beräkningssteget dubblerat eller på annat sätt räknat upp utsläppen av koldioxid för att visa på den totala klimatpåverkan från flygresan. Detta kan vara bra att tänka på om du skulle få olika utsläppsresultat om du använder olika beräknings- eller kompensationsverktyg.

För att beräkna din resas utsläpp av koldioxid hänvisar Transportstyrelsen till ICAO:s beräkningsmodell, ICAO Carbon Emission Calculator. Denna beräkningsmodell ger ett genomsnitt av utsläppen från alla flygplanstyper som trafikerar den valda sträckan, och ger därigenom en rimlig uppskattning av utsläppen från din flygresa i de fall du inte vet exakt vilken flygplanstyp du ska flyga med. ICAO:s modell visar dock enbart utsläppen av koldioxid och har inte med klimatpåverkan från flygets utsläpp på hög höjd.