Viktiga steg mot högre kvalité inom CORSIA

Vid ICAO:s rådsmöte i mars togs ytterligare några viktiga steg mot att färdigställa det samlade regelverket för CORSIA, det globala klimatstyrmedlet för det internationella flyget.

Rådet enades om att godkänna de kvalitetskriterier för program och utsläppskrediter som CAEP tagit fram och som testats av en grupp experter på ett urval befintliga program. Kvalitetskriterierna håller en mycket hög standard och bedöms vara väl lämpade som urvalskriterier för de program som avser att ansöka om att bli godkända inom CORSIA. Sverige och Europa drev linjen att kvalitetskriterierna skulle antas utan justeringar, en linje som rådet slutligt valde att följa. Det krävs dock ytterligare arbete inom CAEP med de kriterier som rör undvikande av dubbelräkning av utsläppskrediter. En fråga som inte bara påverkas av ICAO:s krav, utan också av hur arbetet fortskrider inom ramen för Parisavtalet.

Antagandet av kvalitetskriterierna är ett mycket viktigt steg mot att kunna säkerställa att de utsläppskrediter som ska få tillåtas inom CORSIA håller en hög kvalité. Dock fattades inget beslut om hur gamla utsläppskrediter ska få vara för att kunna godkännas inom CORSIA. Inte heller fattades något beslut om att sätta någon bortre tidsgräns för när äldre krediter inte längre ska få användas inom systemet. Dessa två viktiga frågor kommer att fortsätta utredas. Rådet avser att fatta beslut om detta när de tagit ställning till konsekvenserna av eventuella ålders- och tidsgränser för utsläppskrediter inom CORSIA. Sverige driver linjen att utsläppskrediter utfärdade före 2020 inte ska få användas inom CORSIA.

Vid rådsmötet beslutade rådet även att tillsätta ett begränsat antal särskilt nominerade experter till den grupp (TAB) som ska applicera kvalitetskriterierna på program och utsläppskrediter. Utifrån en utförlig granskning ska sedan TAB lämna rekommendationer till rådet om vilka program och krediter som de bedömer lever upp till kvalitetskriterierna. Det är ICAO:s råd som fattar det slutliga beslutet om vilka program och krediter som ska tillåtas inom CORSIA. Glädjande är att Sverige lyckades få med en mycket meriterad expert i denna exklusiva grupp, Ulrika Raab vid Naturvårdsverket, som har lång erfarenhet av bland annat förhandlingar kring utveckling av program och projekt inom ramen för FN:s Clean Development Mechanism (CDM). Totalt valdes 19 experter in i TAB och vår svenska rådsmedlem Heléne Jansson Saxe lyckades väl i förhandlingarna genom att få med både en svensk och en norsk expert bland de 3 europeiska experter som valdes in i TAB.

Inom kort kommer TAB att påbörja sitt arbete med att granska program och krediter för slutligt godkännande av rådet. Det är i just denna typ av grupper som Sverige har allra störst möjlighet att vara med och påverka vilka reella utsläppsminskningar de godkända programmen och utsläppskrediterna kommer att ge, och i slutändan vilken effekt CORSIA kommer att ha som verktyg för att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan.

Mer information om CORSIA kan du läsa på Transportstyrelsens webbplats, eller på ICAO:s särskilda sida för CORSIA.

ICAO = International Civil Aviation Organisation

CORSIA = Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

CAEP = Committee on Aviation Environmental Protection

TAB = Technical Advisory Body

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!