Riktvärden för buller

Flygbuller kan medföra vissa negativa effekter som kan påverka både fysiskt och psykiskt.

Eftersom flygbuller kan ha vissa negativa effekter (såsom talmaskering, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, effekter på prestation, irritation, kardiovaskulära och fysiologiska effekter, effekter på mental hälsa och vid höga nivåer även hörselskador) så lämnade Regeringen en proposition (1996/1997:53) innehållande riktvärden för buller som inte bör överskridas vid nybyggnation, som sedan Riksdagen behandlade. I propositionen var riktvärdena för utomhusmiljö i bostadsområden FBN 55 dB(A) samt maximalnivå 70 dB(A). Vad gäller inomhusmiljö var riktvärdena ekvivalent ljudnivå 30 dB(A) samt maximalnivå 45 dB(A) nattetid. I propositionen uttrycktes att tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Riktvärdena i propositionen blev vedertagen praxis i Sverige, tillsammans med olika kommunala bullerpolicys. När Riksrevisionen granskade statens styrning vid planläggning och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer år 2009, framgick att tolkning av riktvärdena varierade och att samsyn/styrning från staten inte var tillfredställande.

Den nionde april 2015 beslutades därför om en svensk Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Riktvärdena i denna förordning bygger på riktvärdena från Proposition (1996/1997:53) , men innehåller förtydliganden om tillämpning. Exempelvis sägs i förordningen att 70 dBA maximal ljudnivå från flygtrafik kan få överskridas, men då inte mer än sexton gånger mellan klockan 06-22 (med undantag av flygplatser i Stockholms kommun).

Eftersom många flygplatser är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken, så har de ofta miljövillkor gällande bland annat buller. Transportstyrelsen har sammanställt samtliga tillståndsprövade flygplatsers miljövillkor i en villkorssamling.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!