Hantering av buller från luftfarten

För att kunna arbeta fram kraftfulla åtgärder för att minska bullret från luftfarten krävs det att man arbetar på både internationell, europeisk och nationell nivå. Att Sverige har en medlem i CAEP gör att Transportstyrelsen aktivt kan delta och påverka det internationella arbetet, inklusive utvecklingen av nya standarder i ICAO.

Transportstyrelsen
deltar i så väl internationella som europeiska och nationella grupper och forum
för att på så sätt kunna påverka arbetet med att minska bullret från
luftfarten. Inom CAEP tar man fram internationella bullerstandarder för
luftfarten i ICAO Annex 16. Dessa standarder ses över och skärps upp
kontinuerligt. Bullerstandarderna måste också avvägas mot behovet av ökad
bränsleeffektivitet. Att begränsa flygbullret vid källan minskar behovet av att
införa operativa restriktioner vid flygplatserna. En sådan åtgärd minskar också
behoven av att tilläggsisolera fastigheter. På ICAO:s hemsida kan du läsa mer om ICAO:s bullerarbete.

Europeisk nivå

På europeisk nivå deltar Transportstyrelsen i ECAC:s miljöarbete där man bland annat arbetar med flygbullerberäkningsmodeller, mätmetoder för buller från hembyggda flygplan med mera.

På europeisk nivå har myndigheten också bidragit i arbetet med Förordning (EU) nr 598/2014 av den 16 april 2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG.

Transportstyrelsen är nu utsedd till behörig myndighet för denna förordning i Sverige. I förordningen beskrivs möjligheter att utfärda driftsrestriktioner för de mest bullrande flygplanstyperna förutsatt att behovet kan motiveras. Se även:

Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014

Naturvårdsverket samordnar arbetet i Sverige

I Sverige har Naturvårdsverket ett utpekat ansvar för att särskilt samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller. Transportstyrelsen deltar i detta arbete, genom att informera och hålla dialog med övriga myndigheter gällande vårt arbete med ljuddämpning av bullret vid källan, alltså fordon och fartyg.

 Du kan läsa mer om den nationella bullersamordningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!