Beräkna resans utsläpp

Många svenskar tycker om att resa men få har kunskap om hur stora utsläpp deras flygresor faktiskt orsakar. Idag finns det dock en möjlighet för resenärer att klimatkompensera för sina resor, det vill säga beräkna och ekonomiskt kompensera för en resas utsläpp av koldioxid (CO2).

Flyget påverkar klimatet inte bara genom utsläpp av koldioxid. Med anledning av dessa andra klimatpåverkande utsläpp från flyget kan man ibland se att utsläppen redovisas som koldioxidekvivalenter. I begreppet koldioxidekvivalenter har man räknat in den samlade effekten av alla klimatpåverkande utsläpp. Generellt uppskattas dessa ofta, vad gäller utsläpp från flyget, till omkring två gånger den klimatpåverkande effekten av enbart koldioxid.

De utsläpp som en flygresa genererar beror på många olika faktorer och varierar därför från gång till gång. Vilken flygplanstyp och vilka motorer som använts, flygplanets startvikt, längden på flygsträckan, den tid flygplanet rullar på marken innan start och efter landning samt temperatur och lufttryck är faktorer som påverkar utsläppens storlek. Andra faktorer som påverkar resans utsläpp är exempelvis väntetider i luften innan landning samt val av flygvägar.

Beräkningsmodell

Transportstyrelsen erbjuder i dagsläget ingen egen tjänst för att beräkna en resas utsläpp utan hänvisar istället till ICAO:s beräkningsmodell som erbjuder resenärer ett enkelt sätt att beräkna sin flygresas utsläpp av koldioxid. För att få vetskap om hur ICAO Carbon Emission Calculator räknar kan du läsa vidare under ICAO Carbon Emission Calculator till vänster.