Utbildning för fjärrpiloter

För att få flyga drönare inom kategorierna öppen, specifik och certifierad behöver du ha ett giltigt behörighetsbevis. För att få beviset behöver du gå en utbildning och få godkänt resultat på ett teoriprov. 

Ta drönarkort

Du kan enkelt och digitalt ta ditt drönarkort via vår externa Drönarsida.

Gå till Drönarsidan

Till dig som har påbörjat ett prov för att ta drönarkort

 • Om du har betalat för provet men blivit utloggad så finns betalningen registrerad hos oss. Du som tar ett drönarkort har nu en vecka istället för 24 timmar på dig att slutföra varje provdel.
 • Om du har klickat på "rätta prov" och får upp ett felmeddelande, eller att sidan blir vit, kan det tyvärr betyda att en del av provsvaren inte har registrerats. Om du loggar ut och loggar in igen behöver du ange svara igen på de frågor som inte registrerades. Du ser vilka frågor som är obesvarade. Säkerställ gärna att du har en stabil uppkoppling innan du startar ett prov. Vi arbetar på att lösa detta problem. Hör gärna av dig till vår kundtjänst om du är en av dem som får detta problem.
 • Om du har klickat på "Hämta drönarkort" och får en längre väntetid innan drönarkortet visas på skärmen, kommer du få ett mejl när ditt digitala drönarkort är utfärdat. Det finns tillgängligt på Drönarsidan. Då det är högt tryck på tjänsten kan det förekomma en viss fördröjning i mejlutskicket. Har du klickat på "Hämta drönarkort" kan du stänga ner Drönarsidan.

Till dig som ska registrera dig själv eller ditt företag som operatör

 • För att hämta ut OperatörsID för enskild firma, behöver du vara inloggad som privatperson, dvs. inte som firmatecknare för organisation.
 • Om du har betalat för OperatörsID:t men blivit utloggad så finns betalningen registrerad hos oss. När ditt OperatörsID är utfärdat kommer du att få ett bekräftelsemejl. Du hittar ditt OperatörsID på Drönarsidan.

Tanken bakom de olika utbildningsmöjligheterna grundar sig i hur stor säkerhetsrisk som den planerade flygningen för med sig. Ju högre risken är, desto mer omfattande är kraven på utbildning och att du har ett giltigt behörighetsbevis.

För att få flyga inom dessa kategorier gäller följande bevis:

 • Öppna kategorin = Drönarkort
 • Specifika kategorin = Kompetensbevis
 • Certifierade kategorin = Fjärrpilotcertifikat

Gör gärna vår digitala guide för att ta reda på om just din flygning tillhör någon av kategorierna öppen, specifik eller certifierad.

Flygningar delas in i tre kategorier

Användning av drönare delas alltså upp i tre olika kategorier utifrån risknivå med flygningen.

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om respektive kategori.

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

 • A1, där flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.
 • A2, där flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.
 • A3, där flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C1-C4) av drönare.

Vad är ett rekreationsområde?

Det går inte att definiera exakt vad ett rekreationsområde (som nämns i UAS.OPEN.040) är, utan det är ett område som allmänheten har tillgång till för att utöva fritidsaktiviteter.

Dessa områden behöver inte vara fasta utan kan vara tidsberoende och/eller säsongsberoende utifrån hur många människor som vistas eller antas vistas där. En strand kan till exempel betraktas som rekreationsområde under vissa tider på sommaren men inte under andra perioder. Bedömningen behöver därför göras utifrån situationen, och där har operatören ett stort ansvar.

Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående, vilket kräver tillstånd och ska genomföras antingen i den specifika kategorin eller certifierade kategorin.

Mer information om kategori specifik

Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar. 

Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Mer information om kategori certifierad

Utbilda dig till fjärrpilot

Som blivande fjärrpilot inom kategorierna A1/A3 och kategori A2 kan man på ett enkelt sätt utbilda sig genom det utbildningsmaterial som du finner nedan. Materialet är pdf-filer som går att ladda ner.

Det kommer kontinuerligt att ske förändringar i utbildningsmaterialets innehåll. Dessa kan vara allt från mindre redaktionella förändringar till omfattande revisioner med anledning av en regelförändring. Det är därför ytterst viktigt att du som blivande fjärrpilot läser den senaste revisionen av utbildningsmaterialet som alltid finns publicerat på den här sidan.

Kategori öppen A1/A3

Transportstyrelsens utbildningsmaterial för kategori öppen A1/A3 (pdf, 4,3 MB)

English: Drones - Educational Material - A1/A3 (pdf, 4,1 MB)

Kategori öppen A2

Transportstyrelsens utbildningsmaterial för kategori öppen A2 (pdf, 4,7 MB)

English: Drones - Educational Material - A2 (pdf, 4,4 MB)

Checklistor för praktisk självutbildning

Checklista för praktisk självutbildning - fasta vingar (pdf, 206 KB)

Checklista för praktisk självutbildning - multirotor (pdf, 344 KB)

Transportstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial och prov till fjärrpiloter

Transportstyrelsen erbjuder inte utbildningar utan hänvisar till externa aktörer. Samtliga utbildningar måste vara baserad på Transportstyrelsens utbildningsmaterial.

Kategori Specifik

 • Standardscenario: Enligt definierade krav i respektive standardscenario.
 • Operativt tillstånd (auktorisation genom SORA): Enligt krav som definieras i SORA - Specific Operations Risk Assessment, samt Transportstyrelsens eventuella tilläggskrav.
 • Operativt tillstånd (auktorisation genom PDRA): Enligt definierade krav i respektive PDRA - Predefined Risk Assessment.
 • Verksamhetstillstånd med privilegier (Light UAS Operator Certificate - LUC): Enligt krav som definieras i Part-C i (EU) 2019/947.

Kategori Certifierad

När det gäller utbildning inom kategori Certifierad, arbetar den europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) just nu med att ta fram reglerna kring den.

Efter utbildning - genomför ett teoriprov och ta ditt drönarkort

När du utbildat dig ska du genomföra ett teoriprov för att kunna ta ditt drönarkort. Detta genomförs enkelt och digitalt via vår externa drönarsida. Mer om teoriproven för de olika kategorierna kan du läsa mer om här nedan.

Teoriprov

Kategori öppen A1/A3

Provet för kategori öppen A1/A3 består av 40 flervalsfrågor. Du behöver ha minst ha 75 procent rätt för att få ut ditt drönarkort. Frågorna på provet är fördelade över följande områden:

 • flygsäkerhet
 • luftrumsrestriktioner
 • luftfartsregleringar
 • begränsningar av människans prestationsförmåga
 • operativa förfaranden
 • allmän kunskap om drönare
 • skydd av personlig integritet och personuppgifter
 • försäkringar
 • luftfartsskydd.

Efter godkänt teoriprov utfärdar Transportstyrelsen ett drönarkort som är giltigt i 5 år. Drönarkortet kommer endast att utfärdas digitalt via vår drönarsida.

När du flyger din drönare ska du kunna visa upp ditt drönarkort, antingen genom att logga in på drönarsidan eller genom att ha en utskriven version med dig.

När drönarkortet börjar att närma sig sitt utgångsdatum, kan du förnya det genom att göra om teoriprovet eller genom att delta vid en repetitionskurs.

Kategori öppen A2

Om du ska göra provet för kategori öppen A2 ska du genomföra samma teoriprov som för öppen kategorin A1/A3 samt ett teoretiskt tilläggsprov om 30 flervalsfrågor. Du behöver klara minst 75 procent på tilläggsprovet för att få ditt drönarkort.

Frågorna på tilläggsprovet är fördelade över följande områden:

 • meteorologi
 • genomförande av drönarflygningar
 • tekniska och operativa åtgärder för att kompensera riskerna på marken.

Utöver teoriprovet ska du skicka in en deklaration till Transportstyrelsen som beskriver att du genomfört en praktisk självutbildning. Syftet med det här är att öka den praktiska kunskapen, eftersom en A2-flygning medför en högre risk. De praktiska övningarna skiljer sig åt beroende på om du ska flyga en drönare med fast vinge eller med rotorer.

Efter godkänt teoriprov inom A1/A3 och A2 och genomförd praktisk självutbildning med tillhörande deklaration utfärdar Transportstyrelsen ett drönarkort som är giltigt i 5 år. Kortet kommer endast utfärdas digitalt via en kommande e-tjänst. När du flyger din drönare ska du kunna visa upp ditt drönarkort, antingen genom att logga in på drönarsidan eller genom att ha en utskriven version med dig.

När drönarkortet börjar att närma sig sitt utgångsdatum kan du förnya det genom att göra om teoriprovet eller genom att delta vid en repetitionskurs.

Ett drönarkort som utfärdats för flygning inom kategori A2 är även giltigt om piloten vill flyga inom kategori A1/A3.

Prov inom kategori Specifik

För att en operatör ska kunna flyga inom den specifika kategorin krävs det att man använder piloter som har genomfört teoriprov eller praktiska prov eller både och hos en erkänd drönarskola (EDS).

Piloterna utbildar sig enligt en specifik kravbild som beror på vilken typ av flygning som ska bedrivas. Det kan till exempel vara standardscenario eller predefined risk assessment (PDRA).

Utbildning och kompetensbevis enligt operativt tillstånd

Vid flygningar enligt operativt tillstånd, i form av en operativ auktorisation (OA), LUC eller enligt Transportstyrelsens föreskrifter, ska utbildningen av fjärrpiloter genomföras hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. Det framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten. Det kommer att vara förknippat med vissa krav att vara en utsedd eller erkänd enhet för utbildning i specifika kategorin.

Av genomförandeförordningen framgår det också att fjärrpiloter ska bära med sig ett kompetensbevis när de använder drönaren. I dagsläget finns det inte fullständig information i reglerna om kompetens och utbildning för fjärrpiloter i den specifika kategorin. Men Transportstyrelsen för en kontinuerlig dialog med EASA och arbetar även med att ta fram dokumentation till stöd för organisationer som är intresserade av att bli en utsedd eller erkänd enhet.

Kraven på fjärrpiloters kompetens är högre i den specifika kategorin än i den öppna. För att underlätta för operatörer och fjärrpiloter som vill utöva verksamhet i den specifika kategorin har vi tagit fram en förteckning över vilka färdigheter som en fjärrpilot bör ha vid flygningar enligt operativa tillstånd. Vi vill poängtera att förteckningen nedan om fjärrpiloters färdigheter kan komma att ändras framöver, allt eftersom EASA publicerar nya regler. I väntan på dessa regelförändringar – och för att underlätta för näringslivets utveckling – ger Transportstyrelsen följande rekommendationer.

I samband med granskningen av ansökan för operativt tillstånd kommer Transportstyrelsen att bedöma om fjärrpilotens färdigheter är tillräckliga utifrån den dokumentation som bifogas ansökan. Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin ska minst ha följande färdigheter:

 • förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
 • förmåga att hantera luftfartskommunikation
 • förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
 • ledarskap, lagarbete och självförvaltning
 • problemlösning och beslutsfattande
 • situationsmedvetenhet
 • förmåga att hantera arbetsbelastning
 • samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.

Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin behöver även ha ytterligare teoretisk kompetens inom

 • flygsäkerhet
 • luftfartsregleringar
 • navigation
 • begränsningar av människans prestationsförmåga
 • operativa förfaranden
 • allmän kunskap om UAS
 • meteorologi
 • hantering av nödsituationer.

Fjärrpiloten ska dessutom ha teoretiska och praktiska färdigheter inom den specifika typen av verksamhet som ska bedrivas. För exempelvis flygning med hänglast utom synhåll (BVLOS) så måste operatören kunna visa att fjärrpiloten har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter inom både flygning med hänglast och flygning utom synhåll.

De exakta kraven för fjärrpiloters kompetens och färdigheter bestäms i det operativa tillståndet. Vid ansökan om operativt tillstånd ska fjärrpilotens kompetens och färdigheter kunna verifieras genom dokumentation.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.