Tillstånd för drönare kategori 5

Här finns information för dig som söker tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 5.

Ansökan om tillstånd enligt kategori 5 kan göras i de fall då undantag från kraven i kategori 1-3 önskas för vissa typer av verksamheter. Kategori 5 är indelad i tre underkategorier: 5A, 5B och 5C.

Kategori 5A

Särskilt tillstånd enligt kategori 5 A kan ges för flygning över 120 meter över marken eller vattnet, om detta görs i närheten av hinder som t.ex. master och byggnader. Det obemannade luftfartyget får i dessa fall inte flygas på ett längre horisontellt avstånd till hindret eller högre vertikalt avstånd över dess högsta punkt än 50 meter.

Tillståndet innebär ett undantag i kategori 1-3 från kravet att en flygning i okontrollerat luftrum ska ske på en höjd som är lägre än 120 meter över marken eller vattnet.

Tillstånd kan ges som ett tillägg till befintligt tillstånd enligt kategori 2–3, där kraven i övrigt för dessa kategorier ska uppfyllas, eller som ett enskilt tillstånd. Om ansökan görs för ett enskilt tillstånd ska kraven för den kategori som motsvarar det obemannade luftfartygets vikt även kunna uppfyllas. Om det obemannade luftfartyget motsvarar kategori 1 ska det även vara utrustat med ett inbyggt felsäkerhetssystem som kan avbryta flygningen om t.ex. styrlänken skulle förloras.

Ansökan och giltighet

Om ansökan gäller ett tillägg till befintligt tillstånd ska hänvisning göras till det befintliga tillståndet. Ange namn på organisationen som tillståndet är skrivet på, samt tillståndsnummer.

Om befintligt tillstånd saknas och det obemannade luftfartyget tillhör kategori 1, ska följande information uppges i ansökan:

1. Namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress. Namn på person som är ansvarig för verksamheten.
2. Pilotens namn och personnummer.
3. En kopia på försäkringsbevis (gäller ej för modellflyg/privat under 20 kilo).
4. Det obemannade luftfartygets typ, fabrikat och modell, vikt, dimensioner, framdrivningssystem och antal motorer samt styrsystem.
5. En beskrivning av det obemannade luftfartygets felsäkerhetssystem.

Om befintligt tillstånd saknas och det obemannade luftfartyget tillhör kategori 2-3, ska ansökan först göras för den kategorin.

Ansökan görs till luftfart@transportstyrelsen.se.

Såvida inte Transportstyrelsen återkallat ett tillstånd eller att tillståndshavaren självmant avslutat det, är ett tillstånd enligt kategori 5A giltigt på obestämd tid om detta är ett tillägg till befintligt tillstånd enligt kategori 2–3. I övrigt är ett tillstånd för kategori 5A giltigt under en bestämd tidsperiod, som sätts från fall till fall beroende på aktuell typ av flygning.

Kategori 5B

Särskilt tillstånd enligt kategori 5 B kan ges för flygning utom synhåll för piloten, där observatörer i stället har det obemannade luftfartyget inom synhåll. Observatörerna ska även övervaka luft och mark/vatten visuellt, för att bibehålla ett säkert avstånd till andra luftfartyg, människor, djur och egendom som inte är en del av flygningen.
Tillståndet innebär undantag från följande krav:

Kategori 1-2

• Flygningar ska ske så att det obemannade luftfartyget är väl inom synhåll för piloten (utan hjälp av visuella hjälpmedel som till exempel kikare) och inom luftfartygets operativa räckvidd. Hänsyn ska tas till annan pågående aktivitet, topografi och eventuella hinder, atmosfärisk påverkan på radioförbindelse, störning på använd frekvens, väderpåverkan etcetera.
• Piloten ska övervaka det omgivande luftrummet för att kunna väja för all annan luftfart.

Kategori 3

• En flygning får inte genomföras på längre avstånd än att det obe-mannade luftfartyget i alla situationer är inom synhåll för piloten. Det faktiska avståndet ska anpassas efter typen av obemannade luftfartyg och verksamhetens art. Flygningen ska genomföras inom det obemannade luftfartygets operativa räckvidd. Hänsyn ska tas till topografi och eventuella hinder, atmosfärisk påverkan på radioförbindelse, störning på använd frekvens, väderpåverkan etcetera.
• Piloten ska övervaka det omgivande luftrummet för att kunna väja för all annan luftfart.

Tillstånd kan ges som ett tillägg till befintligt tillstånd enligt kategori 2–3, där kraven i övrigt för dessa kategorier ska uppfyllas, eller som ett enskilt tillstånd. Om ansökan görs för enskilt tillstånd ska kraven för den kategori som motsvarar det obemannade luftfartygets vikt även kunna uppfyllas. Om det obemannade luftfartyget motsvarar kategori 1 ska det även vara utrustat med ett inbyggt felsäkerhetssystem som kan avbryta flygningen om till exempel styrlänken skulle förloras.

Ansökan och giltighet

Klar och tydlig kommunikation ska vara upprättad mellan piloten och observatörerna och rutiner för detta ska finnas beskrivet i ansökan. I rutinerna bör i övrigt följande framgå:

• Vilken typ av kommunikationsutrustning som används.
• Vilka uppgifter observatören har, samt vilka åtgärder som ska vidtas vid olika typer av situationer (t.ex. vid intrång i säkerhetsområdet eller annat luftfartyg som närmar sig flygområdet).
• Eventuell fraseologi som kommer användas vid kommunikationen mellan pilot och observatör.

Om ansökan gäller ett tillägg till befintligt tillstånd ska hänvisning göras till det befintliga tillståndet. Ange namn på organisationen som tillståndet är skrivet på, samt tillståndsnummer.

Om befintligt tillstånd saknas och det obemannade luftfartyget tillhör kategori 1, ska följande information uppges i ansökan:

1. Namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress. Namn på person som är ansvarig för verksamheten.
2. Pilotens namn och personnummer.
3. En kopia på försäkringsbevis (gäller ej för modellflyg/privat under 20 kilo).
4. Det obemannade luftfartygets typ, fabrikat och modell, vikt, dimensioner, framdrivningssystem och antal motorer samt styrsystem.
5. En beskrivning av det obemannade luftfartygets felsäkerhetssystem.
Om befintligt tillstånd saknas och det obemannade luftfartyget tillhör kategori 2-3, ska ansökan först göras för den kategorin.

Ansökan görs till luftfart@transportstyrelsen.se.

Såvida inte Transportstyrelsen återkallat ett tillstånd eller att tillståndshavaren självmant avslutat det, är ett tillstånd enligt kategori 5B giltigt på obestämd tid om detta är ett tillägg till befintligt tillstånd enligt kategori 2–3. I övrigt är ett tillstånd för kategori 5B giltigt under en bestämd tidsperiod, som sätts från fall till fall beroende på aktuell typ av flygning.

Kategori 5C

Övrig verksamhet med obemannade luftfartyg, som inte faller in under någon annan kategori, kan eventuellt genomföras efter särskilt tillstånd enligt kategori 5C. Exempel på sådana flygningar kan vara flygningar utom synhåll i ett särskilt område eller flygningar på högre höjd än 120 meter över marken eller vattnet.

Ansökan görs till luftfart@transportstyrelsen.se och ska innehålla följande information:

1. Övergripande beskrivning av verksamheten med bakgrund, mål och syfte, med eventuella begränsningar och restriktioner.
2. Beskrivning av det område där flygningen kommer att ske: typ av överflugen mark, typ av luftrum och höjd samt typ av infrastruktur som finns inom området.
3. En motivering över hur risken för kollision med tredje man i luften och på marken inom detta område är omhändertagen. Motiveringen ska innehålla en generell riskanalys med utvärdering av risker med konse-kvensanalys och åtgärdsplan.
4. Karta över flygområde inklusive koordinater (WGS84, DDMMSS).
5. Beskrivning av organisation/personal och om det finns olika befatt-ningshavare. En beskrivning av piloternas erfarenhet.
6. Beskrivning av det obemannade luftfartygssystemet:
a. teknisk specifikation och referens till manualer.
b. typ av utrustning,
c. typ av felsäkerhetssystem (hur säkrar man att det obemannade luftfartyget hålls inom området?),
d. en generell riskanalys med utvärdering av risker med konsekvensanalys och åtgärdsplan,
e. eventuell driftsstatistik och
f. eventuellt underhållsprogram.
7. Procedurer för förberedelser, flygning och efterarbete.
8. Frågor som rör kommunikation och insamling av väderdata.

Ett tillstånd för kategori 5C är giltigt under en bestämd tidsperiod, som sätts från fall till fall beroende på aktuell typ av flygning.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!