Tillstånd för drönare kategori 4

Här finns information för dig som söker tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 4.

Grundläggande krav

Tillstånd för kategori 4 ska sökas om luftfartyget är avsedd att flygas utom synhåll för piloten och utan några särskilda operativa begränsningar.

"Utom synhåll" är per definition motsatsen till "inom synhåll" och med "inom synhåll" menas det maximala avståndet mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel och att det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn.

Innan ett fullvärdigt tillstånd för kategori 4 kan utfärdas måste aktuellt luftfartyg inneha någon form av typcertifikat. Vidare måste det finnas ett godkänt system för att upptäcka och väja för andra luftfartyg (s.k. "detect and avoid"-system).

Möjligheten finns att ansöka om ett tillstånd enligt kategori 5, som ett alternativ till kategori 4. Det gäller främst vid begränsad användning och för speciella verksamheter inom ett avgränsat område.

Ansökningshandlingar

Den som vill ansöka om tillstånd för kategori 4 uppmanas att ta kontakt med Transportstyrelsen för information om hur ansökan ska läggas upp. Generellt ska en ansökan om kategori 4 innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4 i Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg – TSFS 2017:110.

Regler

Konstruktion tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!