Ansökningsmall för kategori 3

Den här informationen är avsedd för att hjälpa dig som ska ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet med obemannade luftfartyg i kategori 3, enligt TSFS 2017:110. 

En ansökan om kategori 3 tillstånd ska skrivas och utformas av den som ansöker, för att återspegla den aktuella organisationen och dess tilltänkta verksamhet.

Något som är bra att tänka på vid framtagning av ansökan och handböckerna är att man ska beskriva hur de krav som finns i TSFS 2017:110 uppfylls inom den aktuella organisationen. Det räcker inte med att bara skriva att man ska göra som det står i reglerna, utan snarare beskriva hur man kommer att göra det. Handböckerna är tänkta att vara ett verktyg och hjälpmedel i den dagliga verksamheten, inte bara ett dokument som är framtaget för att uppfylla Transportstyrelsens krav.

Det är helt frivilligt hur man väljer att strukturera och skriva ansökan, så länge de krav som gäller för kategori 3 finns omhändertagna på något sätt. Nedanstående information ger förslag på hur en ansökan kan utformas.

Ansökan

Ansökan kan delas upp i ett flertal dokument eller avsnitt utifrån de två huvuddelarna som är "allmänna uppgifter" och "drift- och underhållshandboken". Ett förslag på indelning av ansökan är att ha följande dokument.

 1. Försättsblad
 2. Organisation och verksamhet
 3. Teknisk beskrivning av obemannade luftfartygssystemet
 4. Drifthandbok
 5. Underhållshandbok

1. Försättsblad

Allmän information om vad ansökan gäller, samt vilka ingående dokument och bilagor som finns med. Kontaktuppgifter bör finnas med också.

2. Organisation och verksamhet

 • Beskrivning och ändamål med den tilltänkta verksamheten.
 • Beskrivning av organisationen med organisationsschema och meritförteckning på den verksamhetsansvarige, flygchefen, tekniska chefen och piloterna.
 • Beskrivning av befattningshavarnas ansvarsområden.
 • Redogörelse för vilken procedur som finns vid loggbokföring.

3. Teknisk beskrivning av obemannade luftfartygssystemet

 • Översiktlig beskrivning av uppbyggnaden av luftfartyget, dess styrsystem och övriga system, samt det praktiska handhavandet av systemet.
 • Beskrivning av felsäkerhetssystem (t.ex. vad händer om styrlänken bryts?).
 • Riskanalys där alla betydelsefulla felsituationer är analyserade och omhändertagna med korrigerande åtgärder.

4. Drifthandbok

 • Beskrivning av operativa begränsningarna (enligt 20§ 4 kap. i TSFS 2017:110).
 • Procedurer och checklistor för planering och förberedelse av flygning (enligt 21-24§ 4 kap. i TSFS 2017:110). Detta kan innefatta både tekniska och mer operativa förberedelser. De tekniska förberedelserna avser då vilka förberedelser som görs på själva systemet innan flygning. Operativa förberedelserna innefattar bl.a. kontroll av geografiskt område för flygning, kontroll av typ av luftrum för flygning, väderprognos och väderbegränsningar, samt övriga begräsningar som måste beaktas.
 • Procedurer och checklistor för flygning (enligt 25-30§ 4 kap. i TSFS 2017:110). Detta innefattar främst operativa procedurer vilka bl.a. bör beskriva vad man ska göra om intrång sker i säkerhetsområdet från luft och/eller mark. Kan även ta upp frågor om hur övervakning genomförs, samt kommunikation och samspel med övriga aktörer.

5. Underhållshandbok

 • Beskrivning av hur underhållet på luftfartyget och tillhörande komponenter genomförs, samt vilka checklistor som används. Finns anvisningar från tillverkare ska dessa följas. Redogör för eventuella serviceintervall.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!