Tillstånd för drönare kategori 3

Här finns information för dig som söker tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 3.

För att få ett tillstånd för kategori 3 måste det obemannade luftfartyget uppfylla vissa grundläggande krav:

  • luftfartygets maximala startvikt är mer än 25 kg, och
  • luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten.

Piloten ska ha genomgått en utbildning på aktuell typ av obemannat luftfartygssystem och ska genomföra en godkänd uppflygning och teoretiskt prov för Transportstyrelsen innan ett tillstånd utfärdas. Piloten ska ha kunskaper om luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder, som framgår av AMC1 FCL.210; FCL.215 i Part-FCL.

Läs mer om kompetenskrav för piloten.

Ansökan

Det finns ingen särskild ansökningsblankett för ansökan om kategori 3 utan den som ansöker får själv författa ansökan. Här finns en mall med information om vad ansökan bör innehålla och hur den kan delas in. Här finns även en så kallad compliance checklist som kan användas som stöd vid framtagning av ansökan, med tillhörande dokument.

Ansökan om tillstånd till verksamhet enligt kategori 3 skickas via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Ansökan består av två huvuddelar

  • allmänna uppgifter
  • en drift- och underhållshandbok.

De allmänna uppgifterna

  • Den sökandes namn eller företagsnamn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
  • Person- eller organisationsnummer, beroende på typ av organisation.
  • Beskrivning av den organisation och ledning som avses för den tilltänkta verksamheten, samt meritförteckning för den verksamhetsansvarige, flygchefen, den tekniska chefen och piloten.
  • Beskrivning över den verksamhet som avses.
  • Beskrivning av det obemannade luftfartygssystemet. Detta innefattar uppgifter om typ av obemannade luftfartyg (benäm-ning/-tillverkare), dimensioner och övriga tekniska specifika-tioner, typ av styrsystem samt hur i övrigt 4 kap. 10–17 §§ i TSFS 2017:110 uppfylls.
  • En kopia på försäkringsbeviset ska bifogas.

Drifts- och underhållshandboken

Drifts- och underhållshandboken ska innehålla uppgifter enligt 4 kap. 18–19 §§ i TSFS 2017:110. Den ska i övrigt innehålla en beskrivning om hur 4 kap. 20–31 §§ i dessa föreskrifter uppfylls inom den aktuella organisationen.

Tillståndets giltighet

Såvida inte Transportstyrelsen återkallat ett tillstånd eller att tillståndshavaren självmant avslutat det, är ett tillstånd enligt kategori 3 giltigt på obestämd tid. 

Tillståndet är endast giltigt för verksamhet som bedrivs i Sverige.  

Ändringar i tillståndet

Om du behöver lägga till eller ändra uppgifter i utfärdat tillstånd måste du ansöka om detta hos Transportstyrelsen. Du ska även meddela om verksamheten ska upphöra. 

Vid ansökan om förändring av tillståndet går det bra att göra detta via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se. Beskriv i mejlet vad ansökan gäller och ange fullständiga kontaktuppgifter inklusive tillståndsnummer.

Säga upp tillstånd

Om du vill avsluta ditt tillstånd måste du anmäla det till Transportstyrelsen innan 1 januari för att undvika årsavgiften för nästkommande år. 

Vid uppsägning av tillstånd ska en anmälan om detta göras till luftfart@transportstyrelsen.se, där tillståndsnummer och kontaktuppgifter ska framgå, samt vilket typ av tillstånd som anmälan gäller för.   

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i Frågor och svar om avgifter inom luftfart (pdf). 

Regler

Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg. 

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!