Specifika krav - kategori 2

Förutom de grundläggande kraven finns det specifika krav som ska vara uppfyllda eller ska kunna uppfyllas vid flygning.

Flygning

 • Innan en flygning genomförs ska operatören upprätta ett flyg- och säkerhetsområde, vars utbredning ryms inom avsedd terräng och omgivning. Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd på minst 50 meter mellan det obemannade luftfartyget och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, så att ingen eller inget kan komma till skada.
 • En flygning i okontrollerat luftrum ska ske på en höjd som är lägre än 120 meter över marken eller vattnet.
 • Flygningar ska ske så att luftfartyget är väl inom synhåll för piloten (utan hjälp av visuella hjälpmedel, till exempel kikare) och inom luftfartygets operativa räckvidd. Hänsyn ska tas till annan pågående aktivitet, topografi och eventuella hinder, atmosfärisk påverkan på radioförbindelse, störning på använd frekvens, väderpåverkan etcetera. Det omgivande luftrummet ska övervakas för att kunna väja för all annan luftfart.
 • Innan en flygning genomförs ska den planeras och förberedas med hjälp av till exempel en flygkarta, för att säkerställa inom vilken typ av luftrum som flygningen kommer att ske..
 • Flygning i kontrollerat luftrum får bara ske efter särskilt tillstånd av och på de villkor som lämnas från berörd flygkontrollenhet för det aktuella luftrummet (klarering). För flygning i trafikinformationszon (TIZ) samt trafikinformations-område (TIA) ska piloten upprätthålla dubbelriktad radioförbindelse, eller motsvarande, efter överenskommelse med AFIS-enheten.
 • Innan flygning ska piloten ta del av uppdaterad information om eventuella restriktioner eller särskilda villkor från t.ex. AIP, AIP Supple-ment, NOTAM, länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen.
 • Vid flygning i mörker ska det obemannade luftfartyget vara utrustat med belysning på ett sådant sätt att det obemannade luftfartygets position och färdriktning tydligt kan uppfattas.
 • Flygning i restriktionsområde (R-område) och farligt område (D-område) får bara ske efter tillstånd i enlighet med AIP ENR 5.1.
 • Flygning i trafikzon (ATZ) får ske endast efter samråd med berörd flygplats.
 • Flygning närmare än 1000 m från de helikopterflygplatser som anges i AIP AD1.1 mom 11 får endast ske efter samråd med berörd helikopter-flygplats.
 • Flygning får inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa en pågående räddningsinsats.
 • Flygning ska ske på ett sådant sätt att störningar för människor och djur minimeras.

Piloten

 • Piloten ska vara väl förtrogen med luftfartygets funktion och styrning, samt ha förvissat sig om att flygningen kan utföras på ett säkert sätt.
 • En pilot ska vara utsedd till befälhavare för varje flygning.
 • Operatören ska säkerställa att systemet underhålls enligt tillverkarens anvisningar samt att systemets status ses över innan en flygning genomförs
 • Piloten ska förvissa sig om att systemet fungerar under hela flygningen.

Luftfartyget

 • Om luftfartyget är utrustat för automatisk flygning enligt en programmerad flygrutt, ska det alltid finns en möjlighet att kunna ta över styrningen för att säkerställa att undanmanöver kan utföras.
 • Luftfartyget ska vara utrustat med ett inbyggt felsäkerhetssystem som på något sätt kan avbryta flygningen.
 • Utförda flygningar ska dokumenteras i en loggbok eller motsvarande. I dokumentationen ska datum, befälhavare, luftfartygsindivid, start- och landningsplats, flygtid, total flygtid, typ av uppdrag samt eventuella avvikelser framgå. 
 • Luftfartyget ska vara märkt med operatörens namn och telefonnummer samt med det tillståndsnummer som tilldelats av Transportstyrelsen.

För att inneha ett tillstånd för kategori 2 krävs det även en försäkring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Undantaget är om det obemannade luftfartyget används för privata ändamål (modellflyg) och väger under 20 kilo, då ingen försäkring krävs. Även om ansvarsförsäkring inte krävs är rekommendationen ändå att alltid ha det, eftersom en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker skador som orsakas av drönare. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!