Fördjupande regelinformation om obemannade luftfartyg

Konstruktion tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110).

UAS som har en operativ massa på över 150 kg och som troligtvis kommer att serieproduceras regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008. Tillstånd för dessa söks från den europeiska luftfartsmyndigheten EASA

Förordning (EU) 923/2012 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:71) och allmänna råd om trafikregler för luftfart (ändrad genom TSFS 2014:94), gäller även för flygning med obemannade luftfartyg.

I luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) återfinns även de övergripande kraven för svensk luftfart.