Sök tillstånd för obemannade luftfartyg

Här finns information om hur du söker tillstånd för obemannade luftfartyg.

Hur du ansöker och vilka villkor som gäller för de olika kategorierna visas separat per kategori.

Ansökan om tillstånd kan alltså göras för en eller flera kategorier. Tillståndet är ett verksamhetstillstånd som ges till organisationen eller personen som har ansvaret för verksamheten. Inom tillståndet kan sedan flera piloter och luftfartygstyper finnas registrerade.

Vad kostar tillståndet?

Du hittar aktuella avgifter för tillståndsprövning och årsavgifter på sidan Avgift för tillståndsprövning, obemannade luftfartyg.

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i Frågor och svar om avgifter inom luftfart.

Så betalar du

I samband med att tillståndet skickas ut får du hem en faktura som avser avgiften för tillståndsprövningen och en årsavgift. Du betalar årsavgift för den del av året som återstår (avgiften minskar kvartalsvis). Årsavgiften skickas sedan ut i början av varje år och avser kalenderåret (1 januari – 31 december).

Försäkring

För att inneha ett tillstånd för verksamhet med UAS krävs det även en försäkring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Det ska vara en form av ansvarsförsäkring för skada mot tredje man och annan egendom och uppgå till 750 000 SDR. SDR är en slags kurs och en 1 SDR motsvarar cirka 12 kr, så 750 000 SDR motsvarar alltså cirka 9 miljoner SEK. Om det i försäkringsbrevet inte finns någon referens till EG-förordning 785/2004, ska det istället framgå att försäkringen gäller för flygning med obemannade luftfartyg och att ansvarsdelen i försäkringen uppgår till minst 9 miljoner kr.

En förutsättning för att få tillstånd är att det finns en giltig försäkring. Om ett tillståndsnummer krävs för att kunna teckna försäkring, ska detta anges i ansökan. Transportstyrelsen kommer i så fall meddela tillståndsnummer efter att ansökan granskats.

Tillstånd för UAS över 150 kg

Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg som har en operativ massa på över 150 kg och som troligtvis kommer att serieproduceras regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008. Dessa UAS behöver tillstånd från den europeiska luftfartsmyndigheten EASA.

UAS som har en operativ massa på över 150 kg men är speciellt konstruerade eller ombyggda för forskningsändamål eller experimentella eller vetenskapliga ändamål är undantagna från EG-förordningen och ligger under respektive nations ansvar. Alltså är det Transportstyrelsen som reglerar och utfärdar tillstånd för dessa i Sverige.

Kontakt

Telefon: 0771-503 503
E-post: fb-uas@transportstyrelsen.se