Registerkontroll

En registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som arbetsgivaren ska göra på den som man tänker anställa och som ska ha tillträde till områden som måste skyddas mot terrorism (behörighets- eller säkerhetsområde). Detta framgår av 14§ säkerhetsskyddslagen (1996:627), 26§ säkerhetsskydds-förordningen (1996:633) och Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd.

Nya regler rörande registerkontroll

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) och en ny säkerhetsskyddsförordning (2018:658) i kraft. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att den registerkontroll som görs vid en säkerhetsprövning enligt 14 § i nuvarande säkerhetsskyddslag ersätts med beslut om placering i säkerhetsklass 3. Ansökningsförfarandet blir precis detsamma som tidigare och innebär inte någon skillnad för dig som sökande.

Det kan vara bra att känna till att de framställningar som Transportstyrelsen skickar till Säkerhetspolisen och som Säkerhetspolisen hinner hantera före den 1 april 2019 kommer att prövas i enlighet med 14 § i nuvarande säkerhetsskyddslag (giltig till och med den 31 mars 2019). De framställningar som Transportstyrelsen skickar och som Säkerhetspolisen hanterar från och med den 1 april 2019 eller senare kommer att prövas enligt den nya säkerhetsskyddslagen (säkerhetsklass 3).

Transportstyrelsen ansvarar för framställan till Säkerhetspolisen om registerkontroll i enlighet med 27§ säkerhetsskyddsförordningen.

Kontrollorsak

Det måste finnas en kontrollorsak för att en registerkontroll ska kunna genomföras.

I dessa fall finns orsak till kontroll:

  • personer med oeskorterat tillträde till behörighetsområden och säkerhetsområden
  • personer med identitetskort för besättningar
  • personer som i mer än ringa omfattning får tillgång till sekretesskyddad information som har betydelse för luftfartsskydd
  • säkerhetspersonal, det vill säga säkerhetskontrollanter och säkerhetsvakter
  • säkerhetsansvariga personer
  • säkerhetsansvariga personer/känd avsändare/känd leverantör
  • instruktörer som genomför utbildning av säkerhetspersonal
  • validerare
  • EDD
  • leverantör av flygtrafiktjänster

Om personens arbete eller tjänst inte passar in på någon av de kontrollorsaker som anges på blanketten finns det sannolikt inga skäl för att registerkontroll ska göras.

Behörighet att ansöka om registerkontroll

För att Transportstyrelsen ska vara förvissad om att rätt person blir kontrollerad på rätt grunder ska den första ansökan om registerkontroll föregås av att företaget/flygplatsen eller annan behörig verksamhet sänder in blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll". Blanketten ska sändas i original per post till Transportstyrelsen.

Endast de personer som finns förtecknade på den blanketten är godkända av Transportstyrelsen som undertecknare av registerkontrollansökan.

Blanketten finns även i en engelsk version "Authorisation for check of criminal records".

Att ansöka om registerkontroll

Ansökan

Ansökan om registerkontroll ska göras på blanketten "Ansökan om registerkontroll". Det är viktigt att alla uppgifterna i blanketten fylls i. Om väsentlig information saknas i ansökan tvingas Transportstyrelsen returnera den till avsändaren för komplettering. Observera att vissa uppgifter är obligatoriska.

Ansökan ska undertecknas av den som registerkontrollen berör samt av en av personerna som föranmälts till Transportstyrelsen i blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll".

Blanketten finns även i en engelsk version "Application for check of criminal records".

Förekommer uppdragsgivare eller underentreprenör ska detta anges på blanketten med tillhörande namnunderskrifter.

Flera arbetsgivare

Även om en person har en aktiv registerkontroll sedan tidigare, så ska det skickas en ny ansökan från den nya arbetsgivaren.

Tidsbegränsning

Om ett uppdrag i en registerkontrollerad tjänst ska vara tidsbegränsad måste det anges. Registerkontrollens giltighet upphör när den tidsperiod som har angetts löper ut.

Tjänstgöringsplats

Här anges vilken tjänstgöringsplats/flygplats som ansökan gäller. För flygbolag gäller stationeringsflygplatsen. Om det finns fler än en tjänstgöringsplats ska samtliga anges.

Om Transportstyrelsen inte informeras om vilka tjänstgöringsplatser som är aktuella finns det risk för att det görs en felaktig avanmälan eller avregistrering.

Utländska medborgare

För utländska medborgare är det viktigt att uppge medborgarskap, samordningsnummer om det finns, passnummer, födelseort i utlandet samt den senaste bostadsadressen i hemlandet. Om någon av dessa uppgifter saknas kommer ansökan att returneras för komplettering.

Kopia på pass/ID-handling ska bifogas ansökan.

Vart ska ansökan om registerkontroll skickas?

Verksamhet inom flygplatsområde skickar ansökan via berörd flygplats. Övriga verksamheter skickar direkt till Transportstyrelsen.

Hur lång tid tar en registerkontroll?

Handläggningstid för en registerkontroll kan vara upp till 4 veckor från det att Transportstyrelsen har sänt ansökan vidare till Säkerhetspolisen, i vissa fall kan det ta längre tid. Handläggningstiden kan inte påverkas eller påskyndas.

Avgift

Transportstyrelsen debiterar en administrativ avgift för en registerkontroll. Här hittar du aktuell avgift för registerkontroll.

Avanmälan registerkontroll

En kontrollerad person övervakas löpande i polisens register. Det är därför viktigt att den som begärt registerkontrollen gör en avanmälan till Transportstyrelsen när personen slutar sin anställning eller byter till en tjänst som inte kräver registerkontroll. Avanmälan gör ni på blanketten "Avanmälan av registerkontrollerad person".

Kontakt

Om ni har några frågor gällande handläggning av ansökan om registerkontroll, kontakta oss enligt nedan;

E-postadress: registerkontroll@transportstyrelsen.se

Telefon: 010-495 37 65

Postadress:
Transportstyrelsen
Luft- och sjöfartsavdelningen
Bemannings- och behörighetsenheten
Registerkontroll
601 73 Norrköping

Förekomst i polisens register

I förekommande fall genomför Transportstyrelsen en säkerhetsmässig utredning på de personer som förekommer i polisens register. Enligt 50§ säkerhetsskyddsförordningen kan ett sådant utredningsbeslut inte överklagas.

Vid specifika frågor gällande prövning av de uppgifter som finns i polisens register, och som lämnats ut till Transportstyrelsen, kontakta:

Namn/E-postTelefon

Daniel Östlund

daniel.ostlund@transportstyrelsen.se

010-495 50 72

Karin Melin

karin.melin@transportstyrelsen.se

010-495 37 23