Nya regler för enmotoriga turbinflygplan

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 2 mars 2017 en ny förordning som möjliggör genomförandet av kommersiell luftfart i Europa med enmotoriga turbinmotordrivna flygplan under IMC eller mörker (CAT SET-IMC).

Sett ur ett europeiskt perspektiv innebär detta en betydande förändring eftersom flera tidigare försök inte lyckats samla tillräcklig enighet bland EU-länderna på området. Genom den nya förordningen fastställs en ram för CAT SET-IMC flygoperation som gäller i 32 europeiska länder.

När träder de nya reglerna i kraft?

De nya reglerna om CAT SET-IMC träder ikraft den 22 mars 2017 och har utvecklats mot bakgrund av gällande ICAO-normer, gällande regelverk i andra delar av världen samt på basis av den flygoperationella erfarenheten om CAT SET-IMC som har förvärvats i olika delar av världen. Hittills har denna typ av flygoperation inom EU/EES endast varit tillåten på undantagsbasis genom att existerande nationella undantag från bilaga III till förordning (EEC) 3922/91 (EU-OPS) fick fortsätta att gälla efter övergången till förordning (EU) 965/2012. I Sverige har flygoperation CAT SET-IMC endast varit tillåtet för fraktoperation. Denna begränsning kommer nu att försvinna eftersom det nya europeiska regelverket även tillåter flygning CAT SET-IMC med passagerare.

Ett specialtillstånd kommer att krävas

Det nya regelverket föreskriver att det krävs ett specialtillstånd för att kunna utföra CAT SET-IMC flygoperation. Bl.a. införs ett nytt kapitel L i bilaga V till förordning (EU) 965/2012 (Del-SPA) som anger förutsättningarna för att få utföra CAT SET-IMC. För att underlätta genomförandet av de nya reglerna har EASA publicerat tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven i förordningen (AMC) samt vägledande material (GM) genom ED Decision 2017/004/R.

Enligt övergångsreglerna till förordning (EU) 2017/363 anses CAT SET-IMC flygoperation, baserat på existerande nationella undantag utfärdade innan den 22 mars 2017, vara förenliga med det nya regelverket fram till och med den 2 september 2017. Efter detta datum upphör nationella undantag att gälla och flygoperation CAT SET-IMC ska bedrivas helt i enlighet med det nya regelverket. Detta innebär att operatörer som idag bedriver CAT SET-IMC flygoperation måste ansöka om och ha ett specialtillstånd enligt Del-SPA kapitel L senast den 2 september 2017.

Operatörer som inte har bedrivit CAT SET-IMC flygoperation tidigare och som önskar utöka sin flygverksamhet med CAT SET-IMC flygoperation måste ansöka om ett specialtillstånd enligt Del-SPA kapitel L.

Ansökan

Du ansöker om specialtillståndet genom att fylla i och skicka in blanketten EASA Form 2. Blanketten skickas till den adress som står angiven i blanketten.

Transportstyrelsen vill underlätta implementeringen

Transportstyrelsen har tagit fram en s.k. "compliance checklistor" för att underlätta implementering av det nya regelverket för CAT SET-IMC.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!