Bli en godkänd FSTD-operatör

Denna guide beskriver de steg som behövs för att ansöka om att bli en godkänd FSTD-operatör och för att kvalificera en FSTD. Processen beskriver handläggning av ansökan för en helt ny FSTD-operatör som inte redan är ett ATO.

Första steget på vägen mot att bli en FSTD-operatör är att boka ett introduktionsmöte med Transportstyrelsen.

Boka detta möte genom att skicka en intresseanmälan/mötesförfrågan med E-post till flygutbildning@transportstyrelsen.se och introduktionsmötet hålls i Transportstyrelsens lokaler eller via Skype.

Syftet med mötet är att Transportstyrelsen ska få en bild av er verksamhet för att vi ska kunna ge information och tips på vägen för en smidig ansökningsprocess. Ta tillfället i akt att ställa frågor så att vägen framåt blir tydlig för er.

På mötet förväntar vi oss att ni kan presentera:

  • organisationsplan
  • detaljer om aktuell FSTD och lokal
  • tidplan

Använd följande blankett EASA Form 2 kompletterad med en EASA Form 4 för varje befattningshavare.

För grundläggande kvalificering av själva FSTD använder ni även del A av denna blankett.

Transportstyrelsen uppskattar tiden för handläggningen och skickar därefter en förskottsfaktura.

För att bli en godkänd FSTD-operatör krävs att organisationen etablerar ett ledningssystem i enlighet med ORA.GEN samt omhändertar applicerbara krav i ORA.GEN och ORA.FSTD i sitt manualverk.
Bifoga korsreferenslistor för ORA.GEN för antingen komplex eller icke-komplex organisation samt för ORA.FSTD där ni redovisar var i ert manualverk ni har omhändertagit applicerbara krav. På detta sätt underlättas granskningen av era manualer och handläggningstiden kan hållas nere. Korsreferenslistorna som Transportstyrelsen tillhandahåller kan när verksamheten pågår användas som checklista vid organisationens internrevision.

Ansökningsblanketten för grundläggande kvalificering av FSTD är indelad i tre delar, A, B och C. Del B skickas in tillsammans med resultaten från QTG-testerna och del C skickas in senast 7 dagar innan datumet för grundläggande kvalificering på plats (initial evaluation).

AM, SM och CMM kallas till provskrivning och intervju hos transportstyrelsen.

Ett evalueringsteam från Transportstyrelsen bestående av en flyginspektör och en teknisk inspektör genomför subjektiva och objektiva tester för att kvalificera FSTD.
Organisationen förväntas tillhandahålla en TRI eller en CRI samt någon som kan hantera instruktörsstationen (IOS).

Återbetalning eller fyllnadsinbetalning beroende på hur mycket tid handläggningen av ansökan har tagit.

Ju mer genomarbetad er ansökan och ert manualverk är desto mindre tid behöver Transportstyrelsen lägga på granskningen.

När ansökan är godkänd och handläggningen klar utfärdas ett FSTD-operatörscertifikat (FSTDO-certifikat)samt ett kvalificeringscertifikat (QC ) för FSTD. När organisationen erhåller dessa certifikat kan FSTD börja användas.

Manualverk för en FSTD-operatör

EASA:s regelverk föreskriver inte någon speciell manualstruktur för att omhänderta kraven för en FSTD-operatör. Här presenteras ett exempel på en manualstruktur men det står FSTD-operatören fritt att omhänderta kraven i en manualstruktur som passar dem.

FSTD-operatör som redan är ett ATO

En ny FSTD-operatör som redan är ett ATO kan komplettera befintligt manualverk på lämpligt sätt. Ett sätt är att komplettera ATO:s befintliga ”Compliance Monitoring System” till att omfatta FSTD-operationen. När det gäller utbildning av personal som hanterar FSTD beskrivs den enklast i kapitel D i Operations Manual (OM). Kraven i ORA.FSTD omhändertas antingen i en separat FSTD-manual eller som ett separat kapitel i OM.

FSTD-operatör som inte är ett ATO

Det stora flertalet FSTD-operatörerna kommer att klassas som icke komplexa i enlighet med AMC1 ORA.GEN.200(b).

För en ny FSTD-operatör som klassas som en icke komplex organisation finns inte någon manualstruktur specificerad. En del organisationer väljer att skapa en Safety management Manual för att beskriva ledningssystemet och en FSTD-manual för att beskriva processer för att operera FSTD samt utbilda personal som hanterar FSTD. Transportstyrelsen har inte några särskilda preferenser när det gäller manualstruktur. Välj en struktur som passar er och redogör i korsreferenslistor för var ni har omhändertagit tillämpliga krav.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!