Anmälan om undantag

Under rådande situation efter utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag inom certifikat och utbildning.

Information om ytterligare förlängning med 4 månader

Det är nu möjligt med ytterligare 4 månaders (4+4) förlängning av undantaget för de som inte kan uppfylla kraven för förlängning av certifikat eller behörigheter som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona). Förlängningen ska genomföras enligt samma metodik som användes vid den första 4-månadersförlängningen, med den skillnaden att ni i ämnesraden ska ange:

 • 24 Dispens TSL 2020-2110
 • Organisationens namn
 • +4 månader

Förlängning kan då genomföras med fyra ytterligare månader dock absolut längst till och med den 17 november 2020. Det sista giltighetsdatumet för den förlängda behörigheten som baserat på beslut TSL 2020-2110 blir alltså som senast den 17 november 2020. Efter detta datum blir behörigheterna ogiltiga om förlängning enligt normal procedur inte genomförts.

De som redan genomfört en förlängning med fyra månader och därmed genomfört kompenserande åtgärder kan till fullo tillgodoräkna sig detta för en förlängning med ytterligare 4 månader.

I anmälan skall det som sista punkt, med tydlighet, framgå var (geografiskt) den flygsimulator, det luftfartyg eller den kontrollant som krävs för genomförande av kompetenskontrollen (PC) återfinnes.  

Informationen innehåller instruktioner hur medlemsländer, däribland Sverige, kan fatta beslut och förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter om det inte finns möjlighet att genomföra undersökning, träning eller kontroll i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona). Sverige har fattat beslut och tillämpar förlängningar enligt nedanstående procedur (besluten finner ni nedan).

En förlängning kan genomföras på giltiga behörigheter med 4 månader och vissa behörigheter 8 månader, men aldrig längre än till och med 17 november 2020.

Längst ner på sidan finner ni 3 exempel på hur en anmälan om undantag till Transportstyrelsen kan se ut.

Transportstyrelsen vill understryka att all verksamhet som är genomförbar i enlighet med regelverket skall genomföras. 

Beslut om undantag från regler om giltighetstid för tillstånd, certifikat, och intyg på luftfartsområdet (PDF)

Bilaga till beslut om undantag (PDF)

Beslut om förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet, transport av UN3373 utan ett SPA.DG samt möjligheten att ta med alkoholhaltiga handdesinfektionsmedel i syfte att minska smittspridning av Coronaviruset SARS-CoV-2.

Bilaga till beslut om förlängning av farligt gods- utbildningars giltighet, transport av UN3373 utan ett SPA.DG samt möjligheten att ta med alkoholhatiga handdesinfektionsmedel i syfte att minska smittspridning av coronaviruset SARS-CoV-2.

Temporary extension of privilages form

Undantaget gäller, enbart för, följande; 

I.  Licenser, typbehörigheter, certifikat, kabinbesättningsintyg som omfattas av: 

a)     Annex I (Del-FCL), klass, typ och instrumentbehörigheter tillhörande ett kommersiellt certifikat (CPL, MPL & ATPL) som utövas i enlighet med Annex III (Part ORO (EU) No 965/2012) kan förlängas med 4 månader, dock längst till den 17 november 2020.
Kompenserande åtgärder; Repetitionsutbildning skall genomföras och innehålla normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen eller klassen. Operatören skall på lämpligt sätt säkerställa att en lämplig teoretisk kunskapsnivå föreligger att operera klassen eller typen.
Genomförande; Efter genomförande av kompenserande åtgärder kan en, av operatören utsedd, TRE förlänga behörigheter i certifikatet med nytt sista giltighetsdatum. Även blankett TSL7172 kan användas att förlänga behörigheten.

Med en av operatören utsedd TRE menas följande; I första hand en PC/ST-kontrollant på typen/klassen i fråga. I andra hand en Svensk senior kontrollant med behörighet på ett luftfartyg certifierat i samma kategori av luftfartyg såsom MPA, SPA eller HKP (MP eller SP). I undantagsfall en inspektör från Transportstyrelsen. 

b)    Annex IV (Del-MED), medicinska intyg klass 1 för innehavare av behörigheter och certifikat omnämnda i punkt a) ovan kan förlängas med 4 månader, dock längst till den 17 november 2020.
Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt
Genomförande; Förlängning anmäls av operatören under förutsättning att det medicinska intyget gäller utan begränsningar (synrelaterade undantagna). Ingen notering krävs i det medicinska intyget.  

c)     Annex I (Del-FCL), instruktör och kontrollantcertifikat som är direkt involverade i träning och kontroll av de som är omnämnda i punkt a) ovan kan förlängas med 8 åtta månader, dock längst till den 17 november 2020.
Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt
Genomförande (instruktör); En av operatören utsedd TRE (Flygprovskontrollant) förlänger behörigheter i certifikatet med nytt sista giltighetsdatum.
Genomförande (kontrollant); Transportstyrelsen skickar ett nytt kontrollantcertifikat efter inkommen notifiering. Även blankett TSL7172 kan användas att förlänga behörigheten(endast instruktör).

d)    Annex I (Del-FCL), språkbehörighet kan förlängas med 8 åtta månader, dock längst till den 17 november 2020.
Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt
Genomförande; Ingen notering krävs i certifikatet.

e) Ej längre tillämplig

f)     Annex IV (Del-MED), medicinsk rapport för kabinbesättning kan förlängas med 8 åtta månader, dock längst till den 17 november 2020.
Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt
Genomförande; Förlängning gäller under förutsättning att den medicinska rapporten gäller utan begränsningar(synrelaterade undantagna). Ingen notering krävs i den medicinska rapporten.

g)   Annex I (Del-FCL) & Annex III (Del-ORO), aktuell erfarenhet för den 90-dagarsperiod som föreskrivs under punkterna i FCL.060 b) 1. & b) 2. får förlängas med upp till maximalt 180 dagar så länge som piloten genomför produktionsflygning under övervakning av en typinstruktör eller typkontrollant.
Individuella kompenserande åtgärder; Repetitionsutbildning skall genomföras och innehålla normala procedurer och nödförfaranden för den specifika typen eller klassen. Operatören skall på lämpligt sätt säkerställa att en lämplig teoretisk kunskapsnivå föreligger att operera klassen eller typen.
Operatörens kompenserande åtgärder innan första anmälan;

    • En riskbedömning innehållande;
     a) determine the probability and potential severity of the crew competency deterioration related to the extended absence from flying duties;
     b) provide appropriate mitigation measures to reduce the risks identified as far as possible;
     c) consider the cumulative effective of other relevant exemptions/alleviations and the operator's overall performance (e.g. maturity of the management system, training standards, etc.).

    • Ett väl styrkt behov av operatören, inklusive motiv varför normal metod för återtagande av aktuell erfarenhet inte kan tillämpas. Berörda procedurer bör publiceras som en temporär manualrevision, enligt ordinarie rutin, där procedurer för aktuell erfarenhet normalt finns. (OM-A kap 4 samt eventuella delar OM-D)

II.   Träning och kontroll i enlighet med Annex III (Del-ORO (EU) No 965/2012). 
Delarna f, g & h i detta stycke hanterar undantag som regleras av SPA.DG.105 och gäller följande; Handdesinfektion, Transport av COVID-19 förorenat blod samt Förlängning av gällande giltighetsperiod för utbildning i farligt gods. Notifiering sker på samma sätt som övriga undantag i denna information.

a.     Operator Proficiency Check ORO.FC.230(b) och ORO.FC.330
Detta moment för undantag omfattar de specialtillstånd (Part SPA) samt tjänstgöring i ettdera av pilotsätena som operatören har tillstånd för, och normalt kontrollerar vid operatörens kompetenskontroll. SPA.DG redovisas separat nedan med hänsyn till hänvisning tekniska instruktioner.
Kompenserande åtgärder; Enligt punkt I. a)
Genomförande; Operatörens ansvar att genomföra och dokumentera

b.     Linecheck ORO.FC.230(c)
Kompenserande åtgärder; Enligt punkt I. a)
Genomförande; Operatörens ansvar att genomföra och dokumentera

c.     Operatörens teoretiska, praktiska träning och kontroll ORO.FC.230(d)(f)
Kompenserande åtgärder; Operatören skall tillse att lämplig kompenserande åtgärder (träning) genomförs  
Genomförande; Operatörens ansvar att genomföra och dokumentera

d.     Operatörens teoretiska, praktiska träning och kontroll ORO.CC.140
Kompenserande åtgärder; Operatören skall tillse att lämplig kompenserande åtgärder (träning) genomförs  
Genomförande; Operatörens ansvar att genomföra och dokumentera

e.     Operatörens teoretiska, praktiska träning och kontroll ORO.TC.135
Kompenserande åtgärder; Operatören skall tillse att lämplig kompenserande åtgärder (träning) genomförs  
Genomförande; Operatörens ansvar att genomföra och dokumentera

f.   Notifiering av undantag gällande handdesinfektion, utbildning för personal i farligt gods och transport av förorenat blod.

      Handdesinfektion (ICAO Doc 9284-AN/905) får medföras ombord under en period som inte överstiger 8 månader, dock ej senare än 17 november 2020. Detta undantag gäller även operatörer som inte har tillstånd att frakta farligt gods enligt SPA.DG.105 Flaskornas kvantitet får ej överstiga 0,5 liter och den totala mängden ombord får ej överstiga 10 liter. Godkända vätskor är UN1987 alkohol eller UN1170 Etanol.
Kompenserande åtgärder; Operatören skall tillse att; samtliga behållare (innefattar även extra behållare ombord) är fastsatta/undanstuvade så att spill, skada på behållare eller risk för brand inte föreligger. Eventuella förändringar i  nödförfaranden i samband med handdesinfektion ombord skall övervägas av operatören och samtliga besättningsmedlemmar skall vara informerade om eventuella förändringar. En riskanalys skall genomföras i enlighet med operatörens ledningssystem.  
Genomförande; Notifiering till Transportstyrelsen måste föregå medförande av handdesinfektion ombord.

g.   Transport av COVID-19 förorenade blodprover får medföras ombord under en period som inte överstiger 8 månader, dock ej senare än 17 november 2020. Detta undantag gäller även operatörer som inte har tillstånd att frakta farligt gods enligt SPA.DG.105 och är begränsat till inrikes flygningar.
Kompenserande åtgärder; Transport skall genomföras i enlighet med förutsättningarna i UN3373 Biological substance, Category B som uppfyller kraven i förpackningsinstruktion 650. Operatören skall tillse att all relevant information göres tillgänglig till personal, inklusive samtliga besättningsmedlemmar, som är inblandade i transporten.
Genomförande; Notifiering till Transportstyrelsen måste föregå medförande av COVID-19 förorenade blodprover.

h.   Förlängning av gällande giltighetsperiod för utbildning i farligt gods enligt SPA.DG.105 under en period upp till och med 4 månader under förutsättning att giltighetsperioden tar slut senast den 31 maj 2020.
Kompenserande åtgärder; Operatören skall säkerställa att personalen, genom information, har tillräcklig kunskap i de Tekniska instruktionerna för att genomföra sina uppgifter.
Genomförande; Notifiering till Transportstyrelsen krävs gällande förlängning av gällande giltighetsperiod för utbildning i farligt gods.

 

 

III.  Intyg och behörighetstillägg utfärdade i enlighet med Annex I (Del-ATCO) samt Annex IV (Del-ATCO.MED) till (EU) 2015/340. 

a)      Lokala behörighetstillägg i enlighet med ATCO.B.020
Kompenserande åtgärder; Leverantörer av flygtrafiktjänst bör förebygga eventuell otillgänglighet av simulatorer eller syntetiska utbildningshjälpmedel med andra tillämpliga åtgärder, t.ex. dator-baserad utbildning eller genom att förlägga repetitionsutbildning så tidigt som möjligt. De delar av repetitionsutbildning som kan genomföras ska genomföras.
Genomförande; Förlängningen ska genomföras av auktoriserad och behörig bedömare.  

b)      Behörighetstillägg för språkkunskaper i enlighet med ATCO.B.035
Kompenserande åtgärder; Vid förlängning av behörighetstillägg för språkkunskaper bör leverantörer av flygtrafiktjänst när så är tillämpligt säkerställa att språkutbildning finns tillgängligt, t.ex. genom online-kurser.
Genomförande; Ingen notering krävs i certifikatet.

c)      Medicinskt intyg klass 3 i enlighet med ATCO.MED.A045
Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt.
Genomförande Förlängning gäller under förutsättning att det medicinska intyget är gällande utan begränsningar(synrelaterade undantagna). Ingen notering krävs i den medicinska rapporten.

IV. Certifikat utfärdade i enlighet med Annex IV (Del-ATCO.MED) till (EU) 2015/340.  

a) Certifikat för flygläkare behöriga att utfärda medicinska intyg klass 3 enligt ATCO.MED.C.025 kan förlängas tills slutet av COVID-19 epidemin, dock max 12 månader efter ordinarie sista giltighetsdatum.
Kompenserande åtgärder; Ej tillämpligt.
Genomförande; Ingen notering krävs i certifikatet. 

 

Anmälan skall göras, av organisationen (ej enskild certifikatinnehavare), via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se. Observera att det är en anmälan utan återkoppling från Transportstyrelsen. En förutsättning för ansökan är att organisationen intygar att de har pilotens medgivande om att ansöka för dennes räkning om tillämpligt. Det finns ingen gräns på hur många anmälningar som kan ingå i ett e-postmeddelande. 

I ämnes-raden skall följande skrivas;

 • 24 Dispens TSL 2020-2110
 • Organisationens namn, eller om;
 • kontrollantcertifikat, kontrollantens nummer SE-……

I e-post meddelandet skall följande information, med tydlighet i punktform, framgå;

 • Certifikatsinnehavarens namn / Organisationsens namn om notifieringen gäller punkt II.f, g eller h 
 • Certifikatsnummer/ Organisationsens tillståndsnummer om notifieringen gäller punkt II.f, g eller h 
 • Anmälan avser - ange här nummer och bokstav från definitionerna i undantagsbeskrivningen.
 • Om en typ, klass, instrumentbehörighet eller instruktörsbehörighet förlängts i certifikatet, ange samma information här (I rutan ”Datum för behörighetsprov” anger ni den dagen ni förlängde behörigheten), se exempel 1 nedan. Gäller det ett certifikat för flygledare fylles det i som vanligt, se exempel 2 nedan.
 • Om typ eller klass, kontrollantens namn och kontrollantnummer. Om en kontrollant, annat än med svensk auktorisation, förlängt en behörighet bifogar ni dennes certifikat med typ, instruktörsbehörighet och kontrollantuppgifter. Detta gäller även för förlängning av certifikat för flygledare.
 • Ange en person som kan agera som kontaktperson mot Transportstyrelsen i ärendet.

Exempel 1. I nedanstående exempel har piloten Karl Karlsson med certifikatsnummer 198012248956 fått 4 månaders förlängning av sin typbehörighet på ATR42/72 (punkt I. a), 4 månaders förlängning av OPC (punkt II. a) samt 4 månaders förlängning av operatörens teoretiska, praktiska träning och kontroll (punkt II. c). Kontrollanten heter Sven Svensson och har kontrollantnummer SE-123456
Certifikatet i exemplet är endast en bild på hur det kan se ut och skall inte bifogas i anmälan.

Exempel 2 är ett exempel på hur det kan se ut när ett certifikat för flygledare blivit förlängt, åter ingen kopia på certifikatet bifogas till anmälan. 

Exempel 3. I nedanstående exempel har XXX Airlines skickat in en notifiering för Karl Karlsson med certifikatsnummer SE.FCL.198012248956 om 4 månaders förlängning gällande linecheck (punkt II. b). 

Samma organisation har även skickat in notifiering för Lisa Svensson med certifikatnummer SE.197912248963 om 4 månaders förlängning av det medicinska intyget (punkt I. b).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!