Vidareutbildning till kontrollant utan restriktion (fullständig kontrollant)

Transportstyrelsen kommer att genomföra en vidareutbildning för kontrollanter som önskar ta bort "PC-only" restriktionen i sin kontrollantbehörighet och kunna genomföra flygprov och kompetensbedömningar för instruktörer.

Kursbeskrivning

Utbildningen kommer att innehålla två moment: teori samt praktiskt prov i form av en kompetensbedömning (assessment of competence).

Teoretisk del

I den teoretiska delen kommer vi att gå igenom den kunskap som krävs för att man ska kunna agera som kontrollant. Detta omfattar bl.a. EU-regelverk, nationella föreskrifter, evaluering och bedömning, dokumentation, genomförande av prov, diagnostiska prov samt fallstudier. Fokus kommer vara på utförandet av flygprov samt kompetensbedömning av instruktör.

Praktiskt prov

Utbildningen avslutas med ett praktiskt prov under övervakning av en inspektör eller senior kontrollant. Provet ska med fördel vara genomfört med en riktig kandidat eller besättning. I särskilda fall kan en s.k. "dummy" användas. Det praktiska provet ska genomföras senast 12 månader efter avslutad och godkänd teoretisk del.

Kravbild

Du som söker till utbildningen för flygprovskontrollant ska uppfylla följande relevanta regelkrav som ställs på kontrollanter.

Relevant kunskap

Du ska ha god kännedom om tillämpliga europeiska som nationella regler, t.ex. Del-FCL, SERA, Del-NCO mm. Detta kan prövas genom ett teoretiskt prov eller muntligt förhör.

Bakgrund

Du ska ha en bakgrund som instruktör för den relevanta behörigheten, enligt de krav som anges i Del-FCL.

Lämplig erfarenhet

Du ska ha minst 3 års erfarenhet som PC-kontrollant och ha genomfört minst 30 prov som kontrollant.

Personlighet och karaktär

Du ska uppvisa en lämplig personlighet för rollen och en god karaktär. Detta prövas genom intervju, referenstagning eller annan personlig kännedom.

Samarbete med myndigheten

Du ska ha haft ett gott samarbete med myndigheten. Detta innefattar bl.a. att man beaktar de riktlinjer som myndigheten satt upp, följer de uppmaningar som myndigheten ger samt har en god dialog i sin roll som pilot, instruktör och kontrollant med myndigheten.

Fällande domar

Du ska inte ha blivit dömd i domstol för någonting som kan ifrågasätta kontrollantens karaktär.

Kostnader

Kostnaderna debiteras via faktura. Kostnaden för den teoretiska delen debiteras efter godkänd ansökan och skickas ut innan kursstart.
Teoretisk del

Kurskostnad 13 300 SEK

Praktiskt prov och utfärdande

Kostnaden för utfärdande av kontrollantcertifikatet kommer att bli 17 200 kr (SP) / 23 500 kr (MP). I detta ingår tre årsavgifter, utfärdande samt kostnad för praktiskt prov.

Som exempel på totalkostnad kan vi ta en TRE. Då blir totalkostnaden exklusive simulator/luftfartyg:

  • Teoretisk del 13 300 kr
  • Utfärdande 23 500 kr
    Totalt 36 800 kr

Till detta tillkommer eventuellt traktamente och utlandstillägg.

Tid och plats

Utbildningen börjar med den teoretiska delen av utbildningen och den är den 22-24 oktober 2019 i Kista Entré, Kista. Agenda för detta skickas till de som blir antagna till utbildningen.

Kost och logi

Måltider och logi är den enskildes ansvar. Det finns möjlighet att medtaga "lunchlåda" om man så önskar.

Ansökan

En kallelse kommer att skickas till dig efter granskad och godkänd ansökan.

Du ansöker med följande blankett:

Ansökan om plats vid utbildning till flygprovskontrollant

Blanketten skickas till luftfart@transportstyrelsen.se. Ange TSL 2019-4271 i din ansökan. Tänk på att bifoga alla dokument som krävs. 

Sista anmälningsdag är 30 juni 2019 och antalet platser är begränsat.

Uttagning

Uttagningen till utbildningen baseras på två huvudsakliga kriterier: behovsanalys och lämplighet. I uttagningen granskas kraven enligt ovan för samtliga sökanden för att få ut lämpliga kandidater. Dessutom genomförs en behovsanalys som bl.a. tar hänsyn till marknadsbehov, demografisk- och geografisk spridning.

Utbildningsplatser kommer att erbjudas lämpliga kontrollanter som fyller ett behov i behovsanalysen. Dock, för att kontrollanter som verkar i ett segment av marknaden som har ringa behov inte ska bli förfördelade, tilldelas 25 % av utbildningsplatserna enligt ett kösystem till sökanden som i övrigt uppfyller kraven enligt ovan. Skulle ett tillfälle uppstå där det finns två eller flera kontrollanter som kan fylla samma behov erbjuds platsen efter Transportstyrelsens bedömning av kravbilden.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!