Kabinpersonal

Från och med den 8 april 2013 gäller nya regler för kabinbesättningsintyg och för de medicinska kraven för kabinbesättningsmedlemmar.

Nya kabinbesättningsintyg med obegränsad giltighetstid enligt Del CC (Cabin Crew) kommer att börja utfärdas från och med den 8 april 2013.

Intyg som har utfärdats eller utfärdas före den 8 april 2013 enligt EU-OPS anses vara utfärdade enligt Del CC.

Senast den 8 april 2017 ska de intyg som har utfärdats enligt EU-OPS ersättas med kabinbesättningsintyg i det särskilda format som är fastställt i Del ARA.

Kompletterande utbildning

En kabinbesättningsmedlem som inte uppfyller alla tillämpliga krav på utbildning, kontroll och aktuell erfarenhet enligt EU-OPS, måste genomgå en kompletterande utbildning och kontroll innan intyget kan anses vara utfärdat enligt Del CC.

En kabinbesättningsmedlem som inte har tjänstgjort i kommersiell trafik med flygplan på mer än fem år, ska genomgå grundutbildning och examination enligt Del CC.

Skillnader mellan intygen

De nya kabinbesättningsintygen och hanteringen av dem skiljer sig från intygen som är utfärdade enligt EU-OPS på flera sätt.

Kabinbesättningsintyg enligt Del CC

En kabinbesättningsmedlem som deltar i eller avser delta i kommersiell trafik med luftfartyg ska ansöka om ett kabinbesättningsintyg.

Transportstyrelsen fastställer hur en ansökan ska upprättas.

Nya kabinbesättningsintyg får endast utfärdas till sökande som har godkänts på prov efter genomgången grundutbildning i enlighet med Del CC.

Giltighetstid

Kabinbesättningsintyget har obegränsad giltighetstid och förblir gällande, såvida det inte har upphävts tillfälligt eller återkallats eller om innehavaren inte har utövat sina befogenheter på minst en luftfartygstyp under de 60 föregående månaderna.

Intygets utseende

Kabinbesättningsintygets utseende, innehåll och format är fastställt i Del ARA. Storleken ska motsvara en åttondels A4.

Intyg och dokumentation ska vara tillgängliga vid kontroll

Från och med den 8 april 2015 ska varje kabinbesättningsmedlem förvara och på begäran kunna visa upp följande:

  • kabinbesättningsintyget
  • listan över den aktuella typen eller varianten av luftfartyg
  • utbildnings- och kontrolldokumentation för den aktuella typen eller varianten av luftfartyg.

Även operatören kan förvara ovanstående och göra den tillgänglig på begäran.

Vem utfärdar intyget?

En förteckning över vilka organisationer som är godkända att utfärda kabinbesättningsintyg i Sverige kommer att publiceras av Transportstyrelsen.

Kontakt

För mera information och svar på frågor kontakta:

Anneli Eklöf
anneli.eklof@transportstyrelsen.se