Skolchefsinformation

Tilldelade kontrollanter

Transportstyrelsen har beslutat att ta bort systemet med tilldelade kontrollanter för utbildningsorganisationerna och det står alla fritt att välja kontrollant. Det åligger nu den enskilde kontrollanten att föranmäla flygprov och kompetensbedömningar i enlighet med Examiner Difference Document (EDD), se utdrag ur EDD och Sverige nedan;

In accordance with the requirements in ARA.FCL.205(c), before any skill test or instructor assessment of competence is conducted the examiner shall send the information listed in general section 2.4.1 to notification@transportstyrelsen.se

The required skill test notification period is 5 days prior to the test, with the possibility to allow a change of the examiner up to 1 hour before the event. Please note that no approval will be issued to the examiner upon notification. If the Swedish Transport Agency wishes to assign another examiner or inspector the examiner will be notified.

Information before a skill test

Designation procedures apply

Vi kommer inom en snar framtid att skapa en web-baserad föranmälan men till dess önskar vi att ni utöver ovanstående uppgifter även uppger den utbildningsorganisation där den prövade är utbildad.

Erfarenhetskrav vid CPL(A)-modulutbildning

Detta förtydligande skrivs med anledning av att det har kommit till Transportstyrelsens kännedom att elever som gått modulutbildning till CPL(A) i vissa fall inte uppfyllt erfarenhetskravet rörande flygtid i luftfartyget.

I tillägg 3 till del-FCL, underpunkt E, anges kraven för modulutbildning till CPL(A).Där anges att en sökande för ett CPL(A) som gått modulutbildning ska ha genomfört minst 200 timmar flygtid.

Definitionen av flygtid för flygplan är: "Den totala tiden räknad från det att ett luftfartyg bringas i rörelse i avsikt att starta till dess att det efter flygning bringas att stanna." Vidare finns det möjlighet att genomföra fem av de 10 timmarna instrumentflygtid i en FSTD. Detta medför att en sökande till ett CPL(A) som gått modulutbildning måste ha genomfört minst 195 flygtimmar i luftfartyg.

The European Plan for Aviation Safety-EPAS 2019-2023

EASA har publicerat den senaste EPAS-utgåvan som bland annat innehåller identifierade riskområden inom olika typer av luftfartsoperation. I synnerhet sektionerna 5.2, 5.3 och 5.4 är av intresse för flygskolor som, beroende av verksamhet, omfattas av ett eller flera av dessa identifierade riskområden. Vi uppmuntrar flygskolor att se över identifierade riskområden och hantera applicerbara risker i sitt ledningssystem.

EPAS 2019-2023

Kommande regelförändringar

Läs om kommande regelförändringar samt allmännyttig information här:

RF till ATO – beviljande av nya kurser

Senast 8 april 2018 ska alla flygskolor (RF) ha anpassat sina utbildningsprogram, förfaranden och manualer på befintliga kurser och sitt ledningssystem så att kraven i Del ORA uppfylls.

För att Transportstyrelsen ska hinna granska alla handlingar till den 8 april 2018 önskar vi få in era handlingar senast den 31 juni 2017.

Läs mer om vad de nya reglerna innebär.

Om du har frågor, kontakta Daniel Wastesson via e-post: daniel.wastesson@transportstyrelsen.se eller telefon 010-495 36 89010-495 36 89.

Skolchefen eller av denne delegerad ska anmäla planerade flygprov på sidan Anmälan för flygprov.

E-mailadressen flygprov@transportstyrelsen.se skall endast användas:

  • när skolan inte har tilldelade kontrollanter för provet eller vill använda en inte tilldelad kontrollant.
  • under första året av en ny skolas verksamhet, samt vid utökning av skolans tillstånd
  • vid tredje omprovet
  • vid flygprov utanför Sverige
  • alla instruktörsprov (FI, CRI, TRI, SFI, IRI, FII, MCCI )

Frågor besvaras av Anneli Eklöf, anneli.eklof@transportstyrelsen.se

Nya EASA-publikationer

EASA har publicerat två nya publikationer. Dessa finns att ladda ned på EASA:s webbplats.

Licensing requirements – quick reference

Index över de krav som ställs för respektive certifikat eller behörighet vid första utfärdande. Ladda ner publikationen.

Consolidated version of Regulation 1178/2011 as amended by 290/2012, 70/2014, 245/2014 and 445/2015

Konsoliderad version av 1178/2011 med de ändringar och tillägg som gjorts fram till 2015-05-26. Denna version innehåller även ett index. Ladda ner publikationen.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!