23 § Den sökande ska i ansökan bekräfta att den kommer att agera opartiskt och icke-diskriminerande när prov ska genomföras och provresultat bedömas.

24 § Ansökan om tillstånd ska innehålla intyg och annan dokumentation som styrker att kraven i 29 och 30 §§ är uppfyllda.

29 § En examinator ska

1. ha tillräcklig och aktuell kompetens och minst fyra års praktisk erfarenhet i fråga om det område som provet omfattar,
2. ha de färdigheter och den pedagogiska skicklighet som krävs för att genomföra prov,
3. ha goda kunskaper om relevanta provmetoder och provdokumentation,
4. kunna förstå och tala det språk som används vid provet motsvarande miniminivå B2 i Gemensam europeisk referensram för språk, som inrättats av Europarådet,
5. ha förfaranden för att bibehålla sin kompetens på de områden som proven omfattar, och
6. känna till behörighetssystemet för lokförare.
Allmänna råd Den praktiska erfarenheten kan där det är lämpligt även omfatta exempelvis perioder som utbildare inom områden relevanta för examinationen eller perioder som chef för förare av järnvägsfordon. 7 TSFS 2020:11 Körprov

30 § Vid körprov ska examinatorn ha

1. minst fyra års yrkeserfarenhet av att köra järnvägsfordon,
2. ett giltigt lokförarbevis, och
3. ett giltigt kompletterande intyg för den infrastruktur och rullande materiel som provet gäller, eller för en liknande typ av infrastruktur eller rullande materiel.
För att det kompletterande intyget ska vara giltigt ska det vara utfärdat av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare i vars verksamhet körprovet genomförs. Om examinatorn inte har ett sådant intyg ska en förare som har det vara med under färden tillsammans med examinatorn. Det är då föraren med intyget som ansvarar för färden.