Så påverkas regelbundna hälsokontroller av covid-19

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin pågår arbete med att genomföra tillfälliga förändringar i regelverket gällande intervaller för regelbundna hälsoundersökningar.

Intervall för lokförare

EU har antagit förordning (EU) 2020/698) som ska tillämpas från den 4 juni 2020. På grund av den rådande situationen i Europa med coronaviruset och covid-19 skjuts vissa typer av kontroller upp. På järnvägsområdet innebär det här att intervallet för regelbundna hälsokontroller förlängs för lokförare som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

Ett hälsointervall som löper ut under tiden 1 mars 2020–31 augusti 2020 förlängs automatiskt med 6 månader i varje enskilt fall. En förare som har ett hälsointervall som löper ut under den angivna perioden har fått ytterligare 6 månader på sig för att gå till en läkare för en regelbunden hälsokontroll och sedan skicka läkarutlåtandet till Transportstyrelsen. Föraren behöver inte meddela Transportstyrelsen om det förlängda intervallet nyttjas och lokförarbeviset kommer inte att återkallas med anledning av detta.

Detta är en tillfällig åtgärd med anledning av covid-19.

Intervall för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen

För personal som ännu inte är undersökta enligt de nya reglerna, kan den övergångsbestämmelse som finns i föreskrifterna tillämpas. Enligt bestämmelsen får tidpunkten för nästkommande hälsoundersökning bestämmas med tillämpning av 10 § i Järnvägsinspektionens upphävda föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4). Enligt 10 § i de upphävda föreskrifterna kan tidpunkten för hälsoundersökningen flyttas fram med max tre månader. Det betyder att om personens nästa hälsoundersökning enligt tillämpning av BV-FS 2000:4 är under april månad, kan tidpunkten för undersökningen flyttas fram i tre månader, det vill säga till juli månad.

Transportstyrelsen har beslutat att tidpunkten för den regelbundna hälsokontrollen för denna personalgrupp under vissa omständigheter får överskridas med ytterligare tre månader, dock som längst till och med den 30 september 2020.

Här hittar du ändringsföreskriften:

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:42) om tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen.

Föreskriften träder i kraft den 1 juni 2020 och upphör att gälla den 1 oktober 2020. 

Intervall för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

För personal som ännu inte är undersökta enligt de nya reglerna, kan den övergångsbestämmelse som finns i föreskrifterna tillämpas. Enligt bestämmelsen får tidpunkten för nästkommande hälsoundersökning bestämmas med tillämpning av 10 § i Järnvägsinspektionens upphävda föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4). Enligt 10 § i de upphävda föreskrifterna kan tidpunkten för hälsoundersökningen flyttas fram med max tre månader. Det betyder att om personens nästa hälsoundersökning enligt tillämpning av BV-FS 2000:4 är under april månad, kan tidpunkten för undersökningen flyttas fram i tre månader, det vill säga till juli månad.

Transportstyrelsen har beslutat att tidpunkten för den regelbundna hälsokontrollen för denna personalgrupp under vissa omständigheter får överskridas med ytterligare tre månader, dock som längst till och med den 30 september 2020.

Här hittar du ändringsföreskriften:

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:43) om tillfällig förlängning av intervall för  regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Föreskriften träder i kraft den 1 juni 2020 och upphör att gälla den 1 oktober 2020.

Intervall för personal med säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg (TSD-drift)

EU-kommissionen har fattat beslut om att förlänga intervallet för medicinsk undersökning av personal med säkerhetskritiska uppgifter, som är förknippade med att medfölja ett tåg.

Förlängningen gäller återkommande medicinska undersökningar som skulle ha slutförts mellan den 1 mars och den 31 augusti 2020. Intervallet förlängs med sex månader. Förlängningen gäller inte om en läkare har fastställt att det behövs tätare intervall av undersökningar. Järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren ska ha rutiner för att kontrollera risker med att personal som ska arbeta inte är arbetsförmögen.

Beslutet (EU) 2020/783 trädde i kraft den 16 juni.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!