Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet

Nya tekniska föreskrifter med anledning av fjärde järnvägspaketet - hur hänger de ihop?

Transportstyrelsen håller på att ta fram ett antal nya föreskrifter med anledning av införandet av det fjärde järnvägspaketet i svensk lag. I följande text finns en övergripande beskrivning av innehållet i de tekniska föreskrifterna och hur de hänger ihop med varandra.

Genomförandet av tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet är dessvärre försenat. Ny lagstiftning beräknas kunna träda i kraft under maj 2021. Transportstyrelsens föreskriftsarbete kopplat till den tekniska pelaren kommer därför också att ändra sin tidplan i förhållande till detta.

Bakgrund

Fyra järnvägspaket har beslutats inom EU i syfte att liberalisera och reformera Europas järnvägar och öka konkurrenskraften inom järnvägssektorn. I och med fjärde järnvägs-paketet har EU bl.a. tagit fram ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv samt genomförande-förordningar till detta direktiv.

Såväl svensk lag och förordning som Transportstyrelsens föreskrifter behöver anpassas så att de uppfyller de krav som finns i fjärde järnvägspaketets rättsakter. Arbetet med anpassning av svensk lag och förordning genomförs vid Infrastrukturdepartementet och kommer att resultera i fyra nya lagar med tillhörande förordningar. Den lag som kommer att motsvara driftskompatibilitetsdirektivets omfattning är järnvägstekniklagen och järnvägsteknikförordningen. Utanför driftskompatibilitetsdirektivets tillämpningsområde, såsom fristående banor, blir det lag och förordning om nationella järnvägssystem som kommer att gälla. Transportstyrelsens föreskrifter behöver därför anpassas till både ny svensk lagstiftning och EU-rättsakter som tagits fram inom fjärde järnvägspaketet.

Hur fungerar det inom järnvägstekniklagens tillämpningsområde?

En viktig princip i driftskompatibilitetsdirektivet och järnvägstekniklagen är att både fasta installationer och fordon ska godkännas innan de tas i bruk eller släpps ut på marknaden. För godkännande krävs bland annat en EG-kontrollförklaring vilken bygger på att en bedömning av överensstämmelse har gjorts för dels de europeiska kraven som återfinns i olika Tekniska Specifikationer för Drifts-kompatibilitet (TSD), dels för de nationella reglerna. Enkelt uttryckt kan sägas att det finns krav som är EU-gemensamma och gäller för alla medlemsstater (i TSD). Det finns också nationella krav som inte ryms inom TSD och därför hanteras på nationell nivå i respektive land. Transportstyrelsen tar fram dessa nationella regler (NTR) för både fordon och fasta installationer.

TSD och nationella regler ska tillämpas för att säkerställa att fordon och fasta installationer uppfyller de väsentliga kraven, och EG-kontrollförfarande ska användas för att kontrollera överensstämmelse med såväl krav i TSD som i nationella regler. Enligt EG-kontroll-förfarandet är det ett s.k. utsett organ som ska kontrollera överensstämmelse med nationella regler. Transportstyrelsen tar fram regler för hur man kan bli ett utsett organ.

På Europeisk nivå, och i stor del även på svensk nivå, är det etablerade kontrollförfarandet baserat på kontrollmoduler som anges i anslutning till de tekniska kraven. Transportstyrelsen tar fram de moduler som ska användas för de nationella reglerna.

Under relaterad information finns bilden "tekniska krav" som visar förhållandet i nationella tekniska regler (NTR), moduler och utsedda organ. Det blå i bilden visar de kommande nya författningarna.

Godkännande av fordon

Fordon ska godkännas enligt den process som beskrivs i förordningen (EU) 2018/545 "praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon" (PAVA). Ansökningar för dessa ärenden ska skickas till ett nytt gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem, vid namn One Stop Shop. Det är ERA som ska godkänna nya och ombyggda järnvägsfordon som ska trafikera flera länder. Då det gäller trafik som endast ska bedrivas nationellt kan sökanden välja beslutsfattare, ERA eller den nationella säkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen i Sverige. Det som finns kvar för Transportstyrelsen att reglera gällande godkännandeprocessen är tillfälliga godkännanden för prov samt begäran om undantag från TSD.

Godkännande av fasta installationer

På marksidan är det fortfarande Transportstyrelsen som godkänner. Det som är helt nytt är att ERA ska göra en förhandsgodkännande av ERTMS. En annan ändring är att skrivningarna i driftskompatibilitetsdirektivet gällande tillämpningen av CSM-RA förordningen i godkännandeprocessen har skärpts. Transportstyrelsen tar fram regler för godkännande av fasta installationer, både tillfälliga och tillsvidare, samt för begäran om undantag från TSD.

Hur fungerar det utanför järnvägstekniklagens
tillämpningsområde?

Utanför driftskompatibilitetsdirektivets och järnvägstekniklagens tillämpningsområde är det upp till Sverige att själva bestämma regleringen. Här finns alltså inga TSD:er, utan krav på produkter ställs via nationella regler som Transportstyrelsen tar fram för både fordon och fasta installationer. Det finns inget organ (varken anmält eller utsett), utan en oberoende granskare.

Godkännande av fordon

Fordon ska godkännas av Transportstyrelsen enligt de regler för godkännande som vi tar fram. Detta gäller både nya och ombyggda fordon, sådana fordon som har godkänts i annan stat, sådana som överensstämmer med godkänd fordonstyp och tillfälligt godkännande för prov. I denna föreskrift hanteras även den oberoende granskaren, vad hen ska uppfylla för krav och vad hen ska granska.

Godkännande av fasta installationer

Även på marksidan tar Transportstyrelsen fram regler för godkännande av fasta installationer, både tillfälliga och tillsvidare, samt regler för den oberoende granskaren. Vad den oberoende granskaren ska uppfylla för krav och vad hen ska granska.

Tidplaner för föreskrifterna

Sverige är försenade med implementeringen av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet ny lagstiftning beräknas träda i kraft under maj 2021. Föreskriftsarbetets tidplan anpassas till detta. Eftersom vissa föreskrifter behöver notifieras och genomgå en frysningsperiod innan de kan ges ut pågår arbetet redan sedan lång tid tillbaka.

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg (TSFS 2010:116) kommer att upphävas och ersättas av fyra nya föreskrifter. Två av dessa handlar om godkännande av järnvägsfordon enligt järnvägstekniklagen respektive godkännande av järnvägsfordon enligt lagen om nationella järnvägssystem. De övriga två handlar om godkännande av fasta installationer, även det enligt järnvägstekniklagen respektive lagen om nationella järnvägssystem. Transportstyrelsen tar även fram föreskrifter för utsett organ, kontrollmoduler samt nationella regler (NTR) för järnvägsfordon inom järnvägstekniklagens tillämpningsområde.

Transportstyrelsen jobbar även med föreskrifter om nationella regler för fordon utanför järnvägstekniklagens tillämpningsområde samt för fasta installationer, både utanför och innanför järnvägstekniklagens tillämpningsområde. 

Transportstyrelsen tar även fram fler föreskrifter med anledning av 4:e järnvägspaketet, men de är inte beskrivna här. Under relaterad information finns bilden "tekniska föreskrifter" som illustrerar de föreskrifter som beskrivits i texten. De blå rutorna är inom järnvägstekniklagens tillämpningsområde och de rosa rutorna är utanför.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!