Frågor och svar om behörigheter

Ja, den sökande ska uppfylla kravet på lägst betyg E (enligt Skolverket motsvarar det betygen 1 och Godkänd i äldre betygssystem) i ämnena svenska, matematik och engelska på gymnasienivå. 

Nej, enligt Lagen om behörighet för lokförare 1 kap. 2 § 3 och 5 berörs inte växling på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som används enbart av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods samt spårområde för underhållsverkstäder, uppställningsspår eller lokstallar.

Utbildning kan integreras för förarbevis och kompletterande intyg om en korsreferenslista (eller liknande) upprättas som redogör för vad som hör till förarbevis respektive kompletterande intyg. Ordningen på utbildningarna spelar då ingen roll bara utbildaren håller isär dessa vid utfärdande av utbildningsbevis.

På det kompletterande intyget ska järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren ange antingen vilket trafikeringssystem eller vilken sträcka som föraren har kompetens att köra på. Ansvaret ligger på järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren att ha fastställt förfaranden för hur linjekännedom uppnås och upprätthålls.

För svenska förare i gränsöverskridande trafik ska det kompletterande intyget även innehålla uppgifter som krävs enligt det andra landets bestämmelser. Den 12 § i det remitterade förslaget till Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg har tagits bort eftersom kommissionens förordning (EU) nr 36/2010 redan reglerar den gemenskapsmodell som ska användas för det kompletterande intyget. Enligt avsnitt 1.3 i bilaga II till direktivet ska de kategorier eller typer av framförande för vilka föraren är behörig anges i kategori A eller B. Av förordningen framgår även att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare kan använda sig av underkategorier (typer) om de har behov av detta (A1-A5, B1-B2).

Giltighetstiden för förarbeviset ändras inte om beviset ändras eller vid ansökan om dubblett. Detsamma gäller giltighetstiden för tillståndshavare (utbildningsanordnare, examinatorer, läkare och psykologer). Vid förnyat förarbevis/tillstånd blir giltighetstiden den som Transportstyrelsen beslutar i det särskilda fallet. För tillståndshavare finns inte möjlighet till utfärdande av dubblett.

Ja, för en ny fordonstyp eller ett nytt trafikeringssystem ska utbildning avslutas med prov och utbildningsanordnare och examinator ska ha tillstånd från Transportstyrelsen. Om det gäller kontroll vart tredje år (fortbildning, uppföljning) av förarens kunskaper om rullande materiel eller infrastruktur behövs inte en utbildningsanordnare eller examinator med tillstånd och prov är inte nödvändigt.

Det finns idag ingen definition som beskriver detta, men bilaga II i direktiv 2007/59/EG kräver allmän hälsokontroll.

Längd och vikt kan ha betydelse för den arbetsuppgift man ska utföra. Personalens kroppsmått ska vara sådana att de medger säker användning av den rullande materielen.

Den yrkespsykologiska undersökningen syftar till att pröva lämplighet att utbildas till förare, oavsett om det gäller förare av tåg eller förare vid växling. Myndigheten menar att det tidigare ställts olika krav för dessa kategorier av förare. Med detta som grund och kravet i direktivet, om att alla förare ska urvalstestas, har myndigheten tvingas att hitta en minsta gemensamma nämnare. Detta leder till en annan nivå för förare av tåg i jämförelse med den praxis som tidigare använts. För nya förare vid växling innebär det krav på yrkespsykologisk undersökning. För befintliga förare vid växling innebär det att dessa förare kan omvandla sin befintliga behörighet till ett förarbevis utan att genomgå en yrkespsykologisk undersökning. Utifrån denna kravnivå kan myndigheten utfärda ett förarbevis som visar på en grundläggande lämplighet och kompetens som förare. Detta visar dock inte om man är lämplig att utbildas till förare av tåg, vilket fortfarande är ett ansvar för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare att tillse.

Nej, eftersom Transportstyrelsen inte har någon information om hos vilket järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare föraren är anställd.

Föraren är endast skyldig att meddela förändring av hälsotillståndet. Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ansvarar för att anställda eller anlitade förare har giltiga förarbevis.

På Transportstyrelsens hemsida finns information (Behörigheter/Förare).

För förare som vill omvandla sin befintliga behörighet ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare intyga och därmed "gå i god för att" föraren är anställd/arbetar som förare hos företaget, samt ange datum för senaste godkända hälsoundersökning.

För att få tillstånd att bedriva utbildning ska den sökande enligt lagen om behörighet för lokförare och Transportstyrelsens föreskrifter:

ha personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt som är sådana att sökanden bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning, ha tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk, ange innehåll och omfattning av de utbildningar som ansökan avser, som ska utföra praktiska moment i utbildningen vid tiden för ansökan ha minst tre års yrkeserfarenhet som förare. En utbildningsanordnare som utför praktiska moment i samband med framförande av järnvägsfordon i utbildningarna ha giltigt förarbevis och giltigt kompletterande intyg avseende relevant område. Ha system för att säkerställa kvaliteten i utbildningen utbildningsanordnare ansvarar för att anställda eller på annat sätt anlitade lärare uppfyller kraven i 3 § 1 och 3 stycket samt 4 § i Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m.

Enligt 3 kap 3 § första stycket lagen om behörighet för lokförare, behöver inte en förvaltningsmyndighet (ex Trafikverket) som ansvarar för provverksamhet något tillstånd från Transportstyrelsen för examinatorer. För att vara utbildningsanordnare måste dock även en förvaltningsmyndighet ansöka om tillstånd.

Utbildningskravet i Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg har utformats i samråd med Skolverket (se nedan). För att uppfylla det grundläggande kravet på utbildning för förarbevis som anges i 2 kap. 2 § första stycket 2 i lagen (2011:725) krävs att den sökande har slutfört kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan med lägst betyget E i ämnena:
1. svenska 1 eller svenska som andraspråk 1,
2. matematik 1a, 1b eller 1c, och
3. engelska 5.

Nej, om verksamheten vid just detta företag är sådan att föraren berörs av något av undantagen behöver järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren inte utfärda något kompletterande intyg. Om en förare själv har valt att omvandla sin behörighet till ett förarbevis och anställs hos ett järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare, vars verksamhet omfattas av lagen om behörighet för lokförare, ska företaget utfärda kompletterande intyg för föraren.

Från och med den 29 oktober 2011 ska de järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som bedriver verksamhet som omfattas av lagen (2011:725) upprätta register för de kompletterande intygen. Det innebär att verksamhetsutövare ska ha rutiner och förfaranden för att utfärda kompletterande intyg och för att upprätta register för dessa, även om verksamhetsutövaren inte för tillfället har förare med förarbevis.

Den examinator som har ett tillstånd utfärdat av Transportstyrelsen. Vad som krävs för ett tillstånd framgår av lagen om behörighet för lokförare och i 5 kap i Transportstyrelsens föreskrifter (2011:60) om förarutbildning m.m.

Utbildningsanordnarens system ska säkerställa kvaliteten i utbildningarna; vilket innebär att tider, innehåll med mera är på relevant nivå.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare är skyldiga att lämna en kopia av det kompletterande intygets innehåll till den förare som så önskar. Uppgifterna i den bestyrkta kopian av intyget kan användas som underlag vid utfärdande av nytt kompletterande intyg. Järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren har dock alltid ett ansvar att förare har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna.

Ett kompletterande intyg är giltigt tills vidare eller till det datum som den som utfärdat intyget bestämmer. Intyget upphör att gälla när föraren slutar sin anställning eller sitt uppdrag hos den som utfärdat intyget. För att upprätthålla kompetensen krävs att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare minst vart tredje år kontrollerar förarens kunskaper. Enligt 2 kap 10 § lagen om behörighet för lokförare får järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare återkalla det kompletterande intyget om t.ex. föraren inte med godkänt resultat genomgått kontroll av sina kunskaper. Återkallelsen får begränsas till viss tid.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!