Förare

Föraren ska förutom förarbeviset ha ett eller flera kompletterande intyg, som utfärdas av järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren och som visar på vilken järnvägsinfrastruktur innehavaren har rätt att köra och vilken typ av järnvägsfordon han eller hon har rätt att framföra.

Förarbevis för nyutbildad förare

För att ansöka om förarbevis ska du som är nyutbildad förare bifoga dokument som styrker att kraven uppfylls. På sidan om behörigheter under stycket nyutbildad finns kraven för att beviljas ett lokförarbevis

Du ska också fotograferas och lämna namnteckning vid Trafikverkets förarprovskontor. Det spelar ingen roll om du gör det före eller efter själva ansökan om förarbeviset. Vid fotografering och lämnande av namnteckning ska du identifiera dig med godtagbar identitetshandling.

De krav som ställs på föraren framgår i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:58 och TSFS 2011:61.

Från och med den 1 januari 2016 gör Transportstyrelsen bedömningen att en sökande som saknar gymnasiebetyg i engelska istället kan uppfylla grundläggande behörighet för lokförarbevis genom motsvarande gymnasiebetyg i annat språk (tillsammans med svenska och matematik). Utbildning på gymnasienivå i ett språk med lägst betyg E bedöms med andra ord som annan utbildning som är likvärdig med kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

Precis som tidigare måste den sökande styrka sin behörighet med intyg från utbildningsinstans med betygsrätt. Av intyget måste Transportstyrelsen kunna utläsa att utbildningen skett på gymnasienivå samt att det resultat som uppnåtts lägst är betyg E eller motsvarande betyg i andra betygsskalor.

Ett förarbevis är giltigt i tio år från dagen för utfärdandet.

Ditt ansvar som förare med förarbevis

Du som förare med förarbevis har nu ansvar för att:

  • genomgå regelbundna hälsokontroller utförda av en läkare med särskilt tillstånd av Transportstyrelsen,
  • skicka det medicinska underlaget från den regelbundna hälsokontrollen till Transportstyrelsen (förarbeviset kan återkallas om det medicinska underlaget inte inkommer till Transportstyrelsen),
  • meddela din arbetsgivare vid misstanke om att du, till följd av ditt hälsotillstånd, inte längre är lämplig som förare och
  • själv ansöka till Transportstyrelsen om dubblett, ändrat eller förnyat förarbevis (t ex borttappat, nytt efternamn eller att giltighetstiden håller på att gå ut).

Förarbeviset är inte giltigt som legitimation!

Kompletterande intyg

Om du som förare har ett förarbevis som utfärdas av Transportstyrelsen, ska du också ha ett eller flera kompletterande intyg för att få arbeta som förare (tåg, spärrfärd, växling i huvudspår). Intygen visar vilken järnvägsinfrastruktur du har rätt att köra på och vilken typ av järnvägsfordon du har rätt att framföra.

Förarbeviset gäller inom hela EU och utfärdas av Transportstyrelsen. Det kompletterande intyget gäller endast för den infrastruktur och de fordon som anges i intyget, utifrån förarens kompetens. Intyget utfärdas av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare där föraren är anställd eller tjänstgör enligt avtal.

På Transportstyrelsens hemsida finns en ifyllningsbar version av det kompletterande intyget. Enligt Kommissionens förordning 36/2010 ska utskriftsformatet vara 21x10 cm (ovikt), Transportstyrelsen kommer dock att acceptera annan storlek.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska utfärda bestyrkta kopior av det kompletterande intyget till föraren, på begäran eller när föraren lämnar sitt arbete.

Återkallelse av lokförarbevis

När du slutar framföra järnvägsfordon, oavsett om det är på grund av nytt jobb, pension eller andra skäl så skall ditt lokförarbevis återkallas. Det gör du själv, och du gör det hos Transportstyrelsen.

Du kan ringa, skicka brev eller maila oss. Om du inte har återkallat ditt lokförarbevis innan den sista december kommer du påföras nästa års registerhållningsavgift. Den som har ett lokförarbevis den 1/1 ska betala årsavgiften.

Maila till jarnvag@transportsrtelsen.se, ring 0771-503 503 eller skriv brev till Transportstyrelsen och märk gärna med återkallelse lokförarbevis.

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!