Behörighetsprövning för förare av järnvägsfordon

För att få arbeta som förare måste du ha ett lokförarbevis. Det är Transportstyrelsen som utfärdar lokförarbevis. Du måste också ha ett eller flera kompletterande intyg där det står på vilken järnvägsinfrastruktur och vilken typ av järnvägsfordon du har rätt att köra.

Här kan läsa mer om de förutsättningar som du måste uppfylla för att få ett förarbevis:

Du som förare måste ha ett förarbevis som styrker att du uppfyller vissa minimikrav (medicinsk och psykologisk lämplighet, utbildning och allmänna yrkeskvalifikationer). Du måste också ha ett eller flera kompletterande intyg där det står på vilken järnvägsinfrastruktur och vilken typ av järnvägsfordon du har rätt att köra.

Ett förarbevis ska gälla inom hela EU, medan det kompletterande intyget endast ska gälla för den infrastruktur och den rullande materiel som fastställs i intyget. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och intyget utfärdas av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare hos vilken föraren är anställd eller tjänstgör enligt avtal. Förarbeviset och det kompletterande intyget kan återkallas om kraven inte längre uppfylls.

Vilka uppgifter ett förarbevis och ett kompletterande intyg ska innehålla samt hur de ska utformas finns fastställt i Kommissionens förordning nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG.

Transportstyrelsen för ett register över de förarbevis som utfärdas. Verksamhetsutövaren ska föra register över de kompletterande intyg som utfärdas. Utbildningsanordnare, examinatorer samt läkare och psykologer, som utbildar, genomför prov och bedömer den fysiska och psykiska lämpligheten att utöva föraryrket, måste ha ett tillstånd av Transportstyrelsen.

Vem omfattas?

Förare

Lagen (2011:725) gäller för förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår. Lagen gäller inte förare som framför järnvägsfordon uteslutande på:

 • tunnelbana eller spårväg,
 • fristående lokala eller regionala järnvägsnät,
 • banavsnitt som tillfälligt är avstängda för normal trafik i syfte att utföra banarbete,
 • sidospår.

Till sidospår räknas

 1. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som används enbart av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods och
 2. spårområde för underhållsverkstäder, uppställningsspår eller lokstallar.

Nyutbildad

För att ett förarbevis ska kunna utfärdas, ska följande grundläggande krav (enligt lag 2011:725) vara uppfyllda:

 • har fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det, 18 år
 • med godkänt resultat slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning
 • är fysiskt lämplig att framföra järnvägsfordon
 • är psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon
 • kan styrka de yrkeskvalifikationer som krävs

Enligt TSFS 2011:58 ska den som är nyutbildad förare bifoga följande dokument vid ansökan om förarbevis:

 • betyg från gymnasieutbildning - med lägst betyg E i ämnena svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5 (enligt Skolverket motsvarar icke godkänt betyg F) eller annan likvärdig utbildning (t.ex. komvux, folkhögskola eller utländskt gymnasium)
 • utlåtande från läkare
 • utlåtande från psykolog
 • intyg om att du är godkänd vid prov för förarbeviset

Krav på gymnasiebetyg kan vid ansökan om lokförarbevis uppfyllas antingen genom lag 2011:725 eller föreskrifter TSFS 2011:58.

Från och med den 1 januari 2016 gör Transportstyrelsen bedömningen att en sökande som saknar gymnasiebetyg i engelska istället kan uppfylla grundläggande behörighet för lokförarbevis genom motsvarande gymnasiebetyg i annat språk (tillsammans med svenska och matematik). Utbildning på gymnasienivå i ett språk med lägst betyg E bedöms med andra ord som annan utbildning som är likvärdig med kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

Precis som tidigare måste den sökande styrka sin behörighet med intyg från utbildningsinstans med betygsrätt. Av intyget måste Transportstyrelsen kunna utläsa att utbildningen skett på gymnasienivå samt att det resultat som uppnåtts lägst är betyg E eller motsvarande betyg i andra betygsskalor.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ansvarar för att:
Fastställa sina egna förfaranden för att utfärda eller uppdatera kompletterande intyg i enlighet med lagen (2011:725) om behörighet för förare, som en del av deras säkerhetsstyrningssystem. Hur intygen ska utformas och vilka uppgifter som intygen ska innehålla finns reglerat i kommissionens förordning (EU) 36/2010.

Säkerställa att de förare man anställer, har anställda eller anlitar, enligt avtal har giltiga förarbevis och intyg.

Föra ett register över alla intyg man utfärdar, samt hålla detta register uppdaterat. Det innebär att verksamhetsutövare ska ha rutiner och förfaranden för att utfärda kompletterande intyg och för att upprätta register för dessa, även om verksamhetsutövaren inte för tillfället har förare med förarbevis. Rutinerna ska beskriva bland annat ansvar och struktur, så att kompletterande intyg kan utfärdas och registreras då en förare med förarbevis ska arbeta hos företaget. Det finns inga tekniska krav på hur detta register ska byggas, utan komplexitet och eventuell automatisering avgörs av företaget. Krav på dataformat och innehåll anges i TSFS 2011:59.

Utbildningsanordnare

Utbildning av förare (tåg, spärrfärd, växling huvudspår), som omfattas av lagen om behörighet för lokförare, får endast bedrivas efter tillstånd av Transportstyrelsen.

Kravet gäller även den som vill bedriva utbildning för till exempel en ny fordonstyp (typutbildning), ett nytt trafikeringssystem och praktiska moment i samband med framförande av järnvägsfordon (exempelvis LIA, körträning etc.).

I de fall företaget väljer att anlita ett annat företag för att genomföra någon av ovanstående utbildningar, ska det företag som anlitas ha ett giltigt tillstånd som utbildningsanordnare från Transportstyrelsen.

Examinator

En förarutbildning ska avslutas med prov som visar att eleven har uppnått de teoretiska och praktiska krav som ställs för att beviljas ett förarbevis eller ett kompletterande intyg.

För att vara examinator vid prov krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ansvarar för prov för förarbeviset

Kravet på tillstånd som examinator vid prov gäller även för t ex en ny fordonstyp (typutbildning), nytt trafikeringssystem och vid körprov.

I de fall företaget väljer att anlita ett annat företag för att genomföra någon av ovanstående examinationer, ska det företag som anlitas ha ett giltigt tillstånd som examinator från Transportstyrelsen.

Läkare och psykologer

En medicinsk eller psykologisk undersökning enligt lagen om behörighetsprövning av förare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med tillstånd från Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!