Revidering av lokförardirektivet - referensgrupp

2022-04-19

Kommissionen har påbörjat en revidering av lokförardirektivet (direktiv 2007/59/EG). Transportstyrelsen vill gärna ta del av den svenska branschens synpunkter inför det fortsatta arbetet. Ju tidigare i processen vi kan framföra svenska ståndpunkter, desto större är våra möjligheter att kunna påverka hur reglerna utformas.

Referensgrupp

En referensgrupp håller på att skapas, för att täcka in olika perspektiv i de frågor som kan bli aktuella. Vi ser gärna att berörda aktörer såsom järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, utbildningsanordnare, examinatorer och företrädare för lokförare ingår i referensgruppen.
Arbetet kommer att ske genom mailkontakt och vid behov digitala möten. Om ni vill vara en del av referensgruppen ta kontakt med: kristina.lindroth@transportstyrelsen.se

Varför revideras lokförardirektivet?

Initiativet att revidera lokförardirektivet är en del i strategin för hållbar och smart mobilitet. Kommissionen beskriver att man vill uppdatera systemet för behörighetsprövning så att det

  • är framtidssäkert
  • håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och den ökade efterfrågan på internationella tågresor
  • bidrar till att göra lokföraryrket mer varierat och attraktivt, i synnerhet för unga och för kvinnor.

Hållpunkter

  • För närvarande finns Kommissionens inledande konsekvensbedömning med inkomna synpunkter publicerad, Lokförare – bättre EU-system för förarbevis (europa.eu). Detta efter ett första offentligt samråd.
  • Som ett led i det fortsatta arbetet planerar Kommissionen att under början av juni* månad (vår preliminära bedömning) inleda ett tolv veckor långt offentligt samråd. Där har ni i branschen också möjlighet att direkt lämna era synpunkter. Länk till det offentliga samrådet kommer att publiceras på Transportstyrelsens hemsida, när den kommer.
  • Kommissionen planerar att publicera ett lagstiftningsförslag tillsammans med en konsekvensanalys i början av 2023*. Därefter kommer förslaget att behandlas i Europaparlamentet och Europeiska rådet. 

*Uppdaterat datum

 

Till toppen