Ändring järnvägsföretag som omfattas av krav på licens

2022-06-28

I och med att fjärde järnvägspaketet börjar gälla 1 juni 2022 kommer tillämpningsområdet för järnvägsföretag att förändras och vissa verksamhetsutövare kan undantas från vissa krav i järnvägsmarknadslagen.

Vilka kommer att omfattas?

Licens kommer endast att krävas om järnvägsföretaget har som en eller flera huvudsakliga verksamheter att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

Det innebär att den som bedriver järnvägstrafik eller tillhandahåller dragkraft som inte omfattas av tillämpningsområdet inte längre kommer att behöva ha en licens.

Syftet med en licens är att de järnvägsföretag som konkurrerar med varandra på gods- eller persontrafikmarknaden ska regleras.

Vilka kommer inte att omfattas?

Exempel på verksamheter som inte längre kommer att omfattas av licenskravet

  • De föreningar som bedriver museitrafik och vars huvudsakliga syfte är att bedriva kulturhistorisk verksamhet.   
  • Järnvägsföretag som utför viss järnvägstrafik, men i syfte att utföra underhåll på infrastrukturen.
  • Fordonstillverkare som provkör fordon.

Vad händer?

En licens som har beviljats enligt järnvägslagen (2004:519) fortsätter att gälla.

Om ni bedömer att ni inte omfattas av kraven på licens i järnvägsmarknadslagen och inte längre vill ha en sådan licens:

  • Meddela Transportstyrelsen att ni på egen begäran inte längre vill ha er licens. Skicka gärna via e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se.
  • Transportstyrelsen prövar och beslutar om återkallelse på egen begäran från er. Vid behov begär vi in mer underlag för att kunna fatta beslut.

Det är inte förbjudet för järnvägsföretag som inte träffas av  tillämpningsområdet att ha en licens. Det skulle exempelvis kunna handla om ett företag som avser att bedriva person- eller godstrafik eller dragkraft för sådan trafik i ett annat land och därmed behöver licensen.