Järnvägsföretag

Licens

Licens är den del av tillståndet som utfärdas för de företag som tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik samt har sitt säte i Sverige. I prövningen för att få licensen kontrollerar Transportstyrelsen företagets yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och anseende för den avsedda verksamheten. Vi kontrollerar även att företaget har en försäkring eller tillräcklig garanti som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av olyckor och andra tillbud i järnvägstrafiken. Licenser utfärdade i EES eller i Schweiz gäller i Sverige.

Säkerhetsintyg del A och del B

Säkerhetsintyg del A visar att ett företag har ett säkerhetsstyrningssystem. Del B visar att företaget uppfyller de nätspecifika svenska säkerhetskraven. Del B visar även att företaget har fordon som antingen är godkända i Sverige eller uppfyller TSD-kraven och att företaget har en tillräcklig försäkring. Ett företag som bedriver järnvägstrafik inom EU, EES, eller Schweiz behöver licens och säkerhetsintyg del A som kompletterats med ett säkerhetsintyg del B för respektive land där verksamheten utförs.

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd kan beviljas det företag som avser att inom
Sverige utföra endast:

  • persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur, eller
  • godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods.

Särskilt tillstånd

Tillståndformen upphörde den 1 juli 2015. Järnvägsföretag med särskilt tillstånd beviljat före den 1 juli 2015 får fortsätta att bedriva verksamheten med stöd av detta tillstånd till utgången av 2018. De som därefter vill fortsätta med sin verksamhet måste ansöka om antingen licens och säkerhetsintyg del A och del B eller nationellt trafiksäkerhetstillstånd, beroende på verksamhet.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!