ECM - underhållsansvarig enhet

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. Enheten definieras i det nationella fordonsregistret.

Syftet med att inrätta ECM-funktionen är att utveckla särskilda enheter som har den tekniskt-administrativa kompetens som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Detta bör leda till att det blir lättare för järnvägsföretag att ta sitt lagstadgade ansvar för järnvägssäkerheten samtidigt som det skapas ett instrument som kan användas för att ytterligare utveckla säkerheten.

Enheter som ansvarar för underhåll - vad gäller?

Järnvägslagen (2004:519) har ändrats (prop. 2010/11:160)som en konsekvens av ändringar i EU-rätten. Järnvägssäkerhetsdirektivet (2004/49/EG) har ändrats (se Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110 EG). Vidare har Europeiska kommissionen beslutat en förordning (förordning (EU) nr 445/2011) gällande bland annat  ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar, ”ECM-förordningen”. Ändringarna i de svenska författningarna handlar i huvudsak om:

  • att det för att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk, ska ha utsetts en "underhållsansvarig enhet" för fordonet och att denna är registrerad i det nationella fordonsregistret (NVR), och
  • att införa ett formellt krav på ledningssystem för en underhållsansvarig enhet. Ledningssystemet ska säkerställa att de järnvägsfordon enheten ansvarar för är i säkert skick.
  • Därutöver krävs för att bruka en godsvagn att den är registrerad på en innehavare av ett certifikat eller tillstånd enligt EU-förordning nr 445/2011.

Kraven ska utvärderas

De krav som idag ställs på att alla godsvagnar ska ha en ECM ska utvärderas. I arbetet ingår även att utreda om kraven ska utökas till att gälla alla typer av järnvägsfordon, som exempelvis lok, personvagnar och "gula maskiner". Den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) startar den 23–24 maj 2017 ett projekt för att genomföra utvärderingen. Vill du delta i en referensgrupp?

Vad innebär kraven?

Denna ändring av regelverket kräver att ingen tar i bruk eller använder ett fordon såvida inte fordonet har en enhet som ansvarar för underhåll (ECM) tilldelad, och att denna enhet som ansvarar för underhåll är registrerad som sådan i det nationella fordonsregistret. Till exempel har ett järnvägsföretag som använder leasade personvagnar skyldighet att se till att det finns en ECM registrerad för vagnarna i det nationella fordonsregistret innan företaget börjar använda vagnarna.

Varje ECM måste se till, genom sitt underhållsstyrningssystem, att fordon för vilken den ansvarar är underhållna på ett säkert sätt. Underhållet av ett fordon ska ske i enlighet med:

  • underhållsjournalen för fordonet,
  • tillämpliga underhållsregler, och
  • tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Behöver jag ett ECM-certifikat?

För underhållsanvariga enheter med ansvar för underhåll av godsvagnar krävs numera tillstånd av Transportstyrelsen eller ett certifikat utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sökande kan även vända sig till valfri behörig nationell säkerhetsmyndighet eller ackrediterat organ inom EU. Exakt vilka som kommer att handlägga dessa ansökningar kommer att publiceras på Europeiska järnvägsbyråns hemsida pdb.era.europa.eu .
 
Om du är en ECM för andra fordon än godsvagnar, behöver du inte ett ECM-certifikat innan kommissionen utvärderat certifieringssystemet och beslutat att alla fordon, inte endast godsvagnar, ska omfattas av krav på certifiering.

Om du är ECM för godsvagnar som är registrerade i det nationella fordonsregistret senast den 31 maj 2012 måste du ha skaffat ett ECM-certifikat från ett certifieringsorgan senast den 31 maj 2013. Från den 31 maj 2012 kommer du att kunna ansöka om ett ECM-certifikat i enlighet med systemet för certifiering av godsvagnar. Om du vill vara ECM för godsvagnar som registreras i det nationella fordonsregistret efter den 31 maj 2012 måste du, för att kunna vara ECM för dessa, ha ett ECM-certifikat.

Om ECM för godsvagnar är ett järnvägsföretag/infrastrukturförvaltare med tillstånd i form av säkerhetsintyg/säkerhetstillstånd krävs inget särskilt nytt ECM-certifikat innan löptiden för säkerhetsintyget/säkerhetstillståndet gått ut, om det tillståndet är meddelat senast den 31 maj 2012 (artikel 12.7 förordning 445/2011). För järnvägsföretag med särskilt tillstånd finns dock inga särskilda övergångsregler. Där inträder kravet på certifiering senast den 31 maj 2013 (jämför artikel 12.6 förordning 445/2011).

Om du är ECM för godsvagnar och har ett certifikat utfärdat senast 31 maj 2012 i ett annat EU-land enligt det så kallade samförståndsavtalet (MoU), gäller detta fram till senast den 31 maj 2015 (jämför artikel 12.3 förordning 445/2011).

Vad är system för certifiering av godsvagnar?

Den nämnda ECM-förordningen gäller för alla ECM för godsvagnar som ska användas på EU: s järnvägsnät. ECM-förordningen är direkt tillämplig i alla EU-medlemsstater. Syftet med systemet för certifiering är att underlätta för brukaren av en vagn att säkerställa och därmed styrka att en ECM har etablerat sitt underhållssystem och kan uppfylla de krav som anges i ECM förordningen.