ECM - underhållsansvarig enhet

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk ska det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet. Syftet med enheterna är att det ska finnas ett utpekat ansvar för den teknisk-administrativa kompetens, som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Uppgifter om vilken organisation som är underhållsansvarig enhet för varje fordon finns i fordonsregistret hos Transportstyrelsen.

Förslag på ny ECM-förordning - ta chansen och tyck till!

Kommissionen har publicerat ett förslag på reviderad förordning (EU 445/2011) för underhåll av järnvägsfordon i Europa. Alla aktörer på järnvägen har möjlighet att lämna synpunkter. Transportstyrelsen hoppas att så många som möjligt tar den chansen. Här finns förslaget att läsa och möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till EU-kommissionen senast den 18 mars 2019.

Förslaget innebär att alla typer av järnvägsfordon ska ha en certifierad underhållsansvarig enhet inom ett år från att beslut fattas. I dag gäller kravet på certifierad ECM bara godsvagnar, men nu föreslås alltså även att andra typer av järnvägsfordon ska omfattas av förordningen.

Förslaget och Sveriges synpunkter

Transportstyrelsen har genom referensgrupper kommit fram till att förorda frivillighet i stället för krav på obligatorisk certifierad ECM för samtliga fordon. Anledningen är att vi vill låta företagens egna bedömningar styra över om och när det är till fördel med certifiering.

Förslaget erbjuder ett undantag från kravet på cerifiering. Undantaget gäller  järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. De kan ansöka om att få in den underhållsfunktionen i sitt tillstånd. För att detta ska vara möjligt ska de vara innehavare av fordonen samt att de inte outsourcar någon av underhållsfunktionerna.

Transportstyrelsen har invänt mot att certifiering ska gälla alla fordon. Vi vill och har framfört att de fordon som omfattas av kravet är de fordon som järnvägssäkerhetsdirektivet ska tillämpas på. Det innebär att vissa typer av fordon kan undantas från att omfattas genom att medlemsstaten, nu Sverige, beslutar att undanta sådan.

Transportstyrelsen anser dessutom att planen för införande är för kort. Senaste förslaget innebär att kravet ska gälla ett år efter det att förordningen antas. Sverige föreslår tre år.

Dagens krav på underhållsansvarig enhet

En underhållsansvarig enhet ska dels ha ett system för underhåll som säkerställer att fordonen är i säkert skick, dels ha tillräcklig kompetens och resurser för att klara uppgiften. Den underhållsansvariga enheten ska säkerställa att fordonen underhålls i enlighet med underhållsplanen och de tekniska specifikationerna om driftskompatibilitet.

Ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare, en fordonsägare eller annan aktör som uppfyller kraven i lag och föreskrifter har rätt att vara underhållsansvarig enhet.

Särskilda krav för underhåll av godsvagnar

Den europeiska kommissionen har en förordning om ett certifieringssystem för de enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar. I praktiken innebär det att för de enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar, krävs ett särskilt certifikat. Ett sådant certifikat kan utfärdas av Transportstyrelsen eller av ett ackrediterat certifieringsorgan, i Sverige eller annat land inom EU.

Den Europeiska järnvägsbyrån (ERA) utvärderar för närvarande kraven på att alla godsvagnar ska ha en ECM. I arbetet ingår även att utreda om kraven ska utökas till att gälla alla typer av järnvägsfordon, som exempelvis lok, personvagnar och "gula maskiner". Det är detta förslag som vi nu har möjlighet att tycka till om.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!