Prövning av tvist och fastställelse av villkor

Tvister och fastställelse av villkor

Infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag kan hänskjuta tvist för prövning hos Transportstyrelsen. Det handlar exempelvis om prövning av om infrastrukturförvaltarens beslut i kapacitetstilldelningen, uttag av avgifter eller tillhandahållande av tjänster är förenliga med Järnvägslagen. Det kan också handla om fastställelse av villkor i trafikeringsavtalen. Länk till Regler för järnväg

Beslut i tvister

Fastställelse av villkor i trafikeringsavtal

Ärende 2004-873 TKAB/BANVERKET(PDF, nytt fönster)