Övrigt om TSD - Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) anger tekniska regler för järnvägens delsystem. Transportstyrelsen tillämpar normalt dessa regler vid godkännanden av järnvägsfordon och -infrastruktur, se flik "Tekniskt godkännande". Det finns också s.k. funktionella TSD:er som anger operativa regler.

Tidigare var järnvägen till stor del uppbyggd efter nationella bestämmelser och behov. Syftet med de europeiska reglerna är dels att standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnader och öka konkurrenskraften, dels att möjliggöra för tågen att kunna framföras mellan olika medlemsländer utan några tekniska problem. TSD-reglerna gäller för järnväg, inte för spårvägar, tunnelbana eller funktionellt avskilda järnvägsnät (Roslagsbanan och Saltsjöbanan).

Funktionella Delsystem

Hela järnvägssystemet är indelat i olika delsystem. De delsystem som finns i järnvägssystemet är:

  • drift och trafikledning
  • underhåll
  • telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik

Delsystemen drift och trafikledning, underhåll samt telematikapplikationer är s.k. funktionella delsystem och dessa ska inte godkännas, till skillnad från de övriga. Delsystemet underhåll har ingen TSD, utan delsystemets krav är inarbetad i de övriga TSD:erna.

TSD för de strukturella delsystemen återfinns under flikarna för godkännande av infrastruktur respektive spårfordon.

TSD Drift och trafikledning (EU) 2020/783

TSD Telematikapplikationer för persontrafik (EU) 2019/775

TSD Telematikapplikationer för godstrafik (EU) 2019/778

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning som beskriver hur TSD ska tillämpas samt två bilagor som beskriver dels bedömning av överensstämmelse och EG-kontroll och dels ger exempel på tillämpning av TSD:er på olika stadier.

Granskningsmoduler för TSD

De granskningsmoduler som ska tillämpas vid granskning mot TSD:er finns beskrivet i nedan dokument.

Moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de TSD:er som kommissionen beslutar om (2010/713/EU).

TSD:erna anger vilka granskningsmoduler som den sökande får välja att använda. Det anmälda organet ska granska delsystem och driftskompatibilitetskomponenter enligt en eller flera av dessa moduler.

Ansökan av undantag från TSD

Om en sökande av någon anledning inte anser sig kunna uppfylla TSD, finns en liten möjlighet att ansöka om och få undantag från att följa krav i TSD. Detta gäller vanligen för långt gångna projekt när en ny eller ändrad TSD träder i kraft. TSD:erna anger övergångregler inklusive tidsperspektiv för hur långt gångna projekt kan tillämpas. Projekt som följer övergångsreglerna behöver inte söka om undantag.

Direktivet anger också att kommissionen får ge undantag för utbyggnad eller ombyggnad av befintliga delsystem om tillämpning av TSD äventyrar projektets totala ekonomi. Kommissionen har dock accepterat endast ett fåtal sådana undantag. Det finns också ett par ytterligare skäl för undantag i direktivet, dessa kan dock inte tillämpas i Sverige.

Ansökan om undantag från TSD, Blankett

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!