Krav på godsvagnar

Tekniska regler

Nya, ombyggda och moderniserade godsvagnar ska godkännas enligt "Den nya metoden", d.v.s. fordonen ska uppfylla kraven i relevanta TSD:er samt nationella krav avseende öppna punkter och specialfall. Processen för Transportstyrelsens godkännande följer också "Den nya metoden" med ett anmält organ som oberoende granskare.

Gällande TSD:er

Nya, ombyggda och moderniserade godsvagnar ska normalt uppfylla följande TSD:er för att bli godkända av Transportstyrelsen:

- TSD Godsvagnar Förordning (EU) nr 321/2013 ändrad genom Förordning (EU) nr 1236/2013, Förordning (EU) nr 924/2015 och 2019/776Konsoliderad version av TSD Godsvagnar.

- TSD Buller Förordning (EU) nr 1304/2014 ändrad genom 2019/774

En standardgodsvagn är en vagn som uppfyller alla krav enligt kapitel 7.1.2 och Tillägg C i TSD Godsvagnar samt alla krav i TSD Buller. Den får normal ett godkännande med ömsesidigt erkännande. Dessa godsvagnar märks med "GE" (för Go Everywere), alternativt "CW" (för Compatible With) om minst ett av tre speciella krav i Tillägg C inte uppfylls. Detta innebär att godsvagnen bara behöver godkännande i en EU+-stat för trafik inom hela EU+ (EU+NO+CH). Godsvagnar från andra OTIF-stater erkänns ömsesidigt inom hela OTIF-området (EU+NO+CH+Sydösteuropa+Mellanöstern+Nordafrika) enligt OTIF:s regelverk. Äldre standardgodsvagnar som var ömsesidigt godkända innan den första TSD Godsvagnar trädde ikraft (2007) och går under COTIF-avtalet och är märkta "RIV" är fortfarande ömsesidigt godkända. Standardgodsvagnar har fordonsnummer som börjar med 0, 1, 2 eller 3.

Specialgodsvagnar som inte uppfyller alla krav enligt kapitel 7.1.2 i TSD Godsvagnar behöver ett godkännande för trafik i Sverige. Transportstyrelsens godkännande av en sådan vagn gäller inte i andra länder. Specialgodsvagnar har fordonsnummer som börjar med 4 eller 8.

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har tagit fram ett antal vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av järnvägsfordon. För godsvagnar finns det följande vägledningar förutom de som gäller generellt för alla strukturella delsystem:

- ERA: Guide to TSI WAG

- ERA: Guide to TSI NOI

För att uppfylla kraven i TSD Buller är det nödvändigt att godsvagnar har så kallade kompositbromsblock (eller har skivbromsar). ERA har godkänt ett antal typer av kompositbromsblock som finns på ERA:s hemsida. Av testerna av bromsblocken framgår att de godkända typerna klarar säker trafik även i nordiskt vinterklimat. Fr.o.m. 2015-07-01 är kompositbromsblock en driftskompatibilitetskomponent. Det är då endast krav på att blocken för standardgodsvagnar är säkra i nordisk vinter.  Övriga godsvagnar kan ha bromsblock som får försämrad bromsförmåga vid trafik i vinterförhållanden. OBS! Under senare år har det visat sig att även s.k. godkända kompositbromsblock kan förlora bromsförmågan i nordiskt vinterklimat. Detta blir särskilt kritiskt då samtliga vagnar i ett tåg har sådana block.

- ERA: List of full approved composite brake blocks for international transport

Vid godkännande av en godsvagn (eller en serie godsvagnar) som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett eller flera anmälda organ. Dessa organ ska granska att fordonet uppfyller respektive TSD. Den sökande bör också skicka en ansökan till Transportstyrelsen som kan avgöra vilka nationella regler som ska tillämpas. Vid en modifiering av befintliga fordon ska också Transportstyrelsen avgöra vilka funktioner som ska granskas och om ett nytt godkännande krävs.

Nationella krav, öppna punkter och specialfall

Specialgodsvagnar ska förutom krav i relevanta TSD:er även uppfylla vissa nationella krav. TSD Godsvagnar omfattar inte godsvagnar med axellaster över 25 ton, typ malmvagnar, samt godsvagnar som går över 160 km/h. Dessa godsvagnar ska då uppfylla nationella regler d.v.s. Transportstyrelsens föreskrifter om Godkännande av fordon och delsystem (TSFS 2010:116).

Transportstyrelsen har endast angivit övergripande nationella krav i dessa föreskrifter, vi har därför tagit fram olika vägledningar som anger accepterade tekniska lösningar för olika funktioner på spårfordon. Följande vägledningar anger accepterade tekniska lösningar för godkännande av specialgodsvagnar:

- Transportstyrelsens Vägledning: Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur och övriga funktioner.Denna vägledning hänvisar också till Trafikverkets standarder för fordon. Vid ansökan om godkännande av oberoende granskare så kan blankett TSJ7022 Självdeklaration för oberoende granskare användas.

-Transportstyrelsens Vägledning: Upprättande av rapport vid oberoende granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur.

-TDOK 2014:0143 ”Fordonsprofiler - Dimensionering av järnvägsfordons yttermått”  (BVS 1586:22)

-TDOK 2014:0690 "BVS 1592.0201 Detektorer – Förutsättningar för varmgångs- och tjuvbromsdetektering av järnvägsfordon"

-TDOK 2014:0776 "BVS 544.14002 Krav för säker kortslutning av spårledningar

- TDOK 2016:0508 Gångdynamiska förutsättningar för trafik med axellaster upp till och med 35 ton

-"Trafikverket: Utredning om kollisionsrisk mellan fordon i växlar på grund av långt buffertöverhäng i kombination med kort avstånd mellan hinderfrihetspunkt och isolskarv."

Förslag till föreskrift för gångdynamik för fordon med axellast över 25 ton

- se utdrag ur ERA:s databas för nationella referensdokument. National reference document for SE.

Den sökande ska visa att specialgodsvagnen uppfyller väsentliga kraven driftskompatibilitet säkerhet, hälsa miljö och tillförlitlighet. Om man visar att vagnen uppfyller kraven i ovanstående vägledningar samt TSD Buller kan Transportstyrelsen godkänna specialgodsvagnen. Den tekniska filen för godsvagnen ska ange data som operatörerna behöver för drift och underhåll av godsvagnen, t.ex. bromsförmåga samt tillåten last och hastighet. Järnvägsföretaget har ansvar för att man tillämpar driftrestriktioner vid trafik med godsvagnar.

I TSD Godsvagnar anges länders speciella klimat- och miljöförhållanden. Där står att fordon ska vara anpassade för vintertrafik för att det ska få ett obegränsat godkännande i Sverige. Den sökanden ska visa att nya godsvagnar har tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet i vinterförhållanden. Därför ska normalt vintertest genomföras inför ett "permanent" godkännande av fordonet. De godsvagnar som inte är anpassade för trafik i nordisk vinter får operativa restriktioner t.ex. lägre bromsvikt. Järnvägsföretaget är ansvarigt för att tillämpa denna typ av restriktioner.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!