Krav på arbetsfordon

Transportstyrelsen godkänner arbetsfordon för transport på spåranläggningar. Vi godkänner normalt inte fordonen i arbetsläget utan endast i transportläget. Detta faller under arbetsgivarens ansvar, som övervakas av Arbetsmiljöverket.

Arbetsfordon som går i högre hastighet än 20 km/h ska normalt godkännas av Transportstyrelsen. Den sökande kan välja process för godkännandet av nya arbetsfordon enligt nationella regler eller enligt EU-processen "Den nya metoden". Den senare innebär att arbetsfordonen uppfyller kraven i relevanta TSD:er och granskas av anmälda organ. När den sökande väljer att tillämpa EU-processen följer man process och regler för lok och passagerarfordon.

Växlingslok och museifordon följer samma modell som arbetsfordon, men vissa standarder är speciellt tillämpliga för arbetsfordon t.ex. EN 14033-1. För tvåvägsfordon kan man använda kraven i standard EN 15746.

Gällande TSD:er

Sökanden kan välja tillämpa nedanstående TSD:er vid godkännande av arbetsfordon:

  • TSD Lok och passagerarfordon, förordning (EU) nr 1302/2014 (se sidan för krav på lok och passagerarfordon)
  • TSD Buller förodning (EU) nr 1304/2014 ändrat genom 2019/774
  • TSD Trafikstyrning och signalering (2016/919, ändrat genom 2019/776. Denna ska tillämpas på fordon som utrustas med trafikstyrningssystemet ETCS. (Se sidan krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering).

Importerade arbetsfordon med ett godkännande från annan EU+-stat ska också godkännas för trafik i Sverige. Transportstyrelsen tillämpar korsacceptans vid godkännandet, vilket innebär att vi inte granskar s.k. A-punkter som granskats vid första godkännandet av arbetsfordonet. Förnärvarande saknas dock utpekade A-punkter, Transportstyrelsen bedömer istället för varje enskilt fall vilka punkter som
kan korsaccepteras.

Vid godkännande av ett arbetsfordon (eller en serie fordon) som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett eller flera anmälda organ. Dessa organ ska granska att fordonet uppfyller respektive TSD. Den sökande bör också skicka en ansökan till Transportstyrelsen som kan avgöra vilka nationella regler som ska tillämpas. Vid en modifiering av befintliga fordon avgör också Transportstyrelsen vilka funktioner som ska granskas och om ett nytt godkännande krävs. Huvudregeln är att endast modifierade funktioner behöver granskas vid dessa fall.

Nationella krav, öppna punkter och specialfall

Arbetsfordon ska förutom krav i relevanta TSD:er även uppfylla nationella krav avseende de öppna punkter och specialfall som resp. TSD anger. De fordon som inte följer TSD Lok och passagerarfordon ska uppfylla alla relevanta nationella krav.

Transportstyrelsen har endast angivit övergripande nationella krav i föreskrifter, vi har därför tagit fram olika vägledningar som anger accepterade tekniska lösningar för olika funktioner på spårfordon. Följande vägledningar anger accepterade tekniska lösningar för godkännande av arbetsfordon utan strömavtagare:

Vägledningar för arbetsfordon

Följande vägledningar anger accepterade tekniska lösningar för godkännande av nya, ombyggda och moderniserade arbetsfordon:

Ett arbetsfordon ska uppfylla krav på säkerhet och tillförlitlighet i vinterförhållandet inför godkännande i Sverige. Den sökanden bör därför visa att nya arbetsfordon har tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet vid drift i vinterförhållanden. Detta kan man göra med en vintertest och erfarenhetsdrift i vintertrafik. Arbetsfordon som inte har genomfört vintertester får normalt operativa restriktioner angivna i godkännandet.

Järnvägsfordon som avses för trafik på Öresundsbron ska vara godkända för trafik både i Sverige och Danmark.

Korsacceptans av "importerade" fordon

Nationella krav gäller också för äldre importerade arbetsfordon som är godkända i en annan EU+-stat. För dessa fordon tillämpar transportstyrelsen korsacceptans vilket innebär att vi accepterar vissa funktioner i det första landets godkännande utan ytterligare granskning.

Krav på installationer av tågskyddssystem och tågradio

Järnvägsfordon med förarhytt ska normalt ha tågskyddssystem typ ETCS-STM eller ATC2 installerat. Se krav under fliken "Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering". Transportstyrelsen kan godkänna arbetsfordon och växlingslok utan tågskyddssystem. Dessa får då trafikrestriktioner i godkännandet.

Alla fordon med förarhytt ska ha tågradio typ GSM-R installerat ombord. Transportstyrelsen kan godkänna arbetsfordon och växlingslok utan installerad GSM-R utrustning. Dessa får då trafikrestriktioner i godkännandet: Fordonen får ej framföras där det finns krav på kontakt med trafikledningen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!