Godkännande av spårfordon

När du planerar att ta ett nytt, ombyggt, moderniserat eller importerat spårfordon i drift i Sverige ska du skicka en ansökan om godkännande till Transportstyrelsen. Fyll i en blankett med uppgifter om den sökande och om fordonet så tidigt som möjligt i processen. Ansökan behöver inte vara fullständig när du skickar in den. Det är viktigt att du kontaktar oss i ett tidigt skede för att diskutera hur den fortsatta processen ska genomföras.

Ansökan om godkännande

En godkännandeprocess kan ta tid. För att få en bra kontinuitet i godkännande-processen är det viktigt att vi för en löpande dialog under projektets gång. Det underlättar arbetet både för dig och för oss samtidigt som det förkortar våra handläggningstider. Blankett: Ansökan om godkännande av fordon (rullande material) 

Ansökan om godkännande skickar du till: jarnvag@transportstyrelsen.se. Vi föredrar elektroniska handlingar. När vi fått in en ny ansökan tar vår utsedde handläggare kontakt med dig (sökande) och informerar om bl.a. vårt ärendenummer och förslag till typbeteckning. Handlingar och kompletterande dokument som gäller befintliga ärenden bör du skicka till vår handläggare via e-post. Ange alltid ärendenummer (t.ex. TSJ 2016-XXX). Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan och att fatta beslut.

Vid nya typer av spårfordon godkänner Transportstyrelsen normalt både typen av fordon och de fordon som ingår i en serietillverkning. Fordonen får då en typbeteckning och varje järnvägsfordon får ett fordonsnummer. Detta nummer består av 12 siffror och tilldelas enligt EU:s beslut on en gemensam specifikation för de nationella fordonsregistren (2011/107/EU) och TSD Drift (2012/757/EU) tillägg 6.

EU-process för godkännande av järnvägsfordon

Den harmoniserade Europeiska processen ”Den nya metoden” med tillämpning av TSD (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) ska i de allra flesta fall tillämpas för nya, ombyggda och moderniserade järnvägsfordon. Men för vissa typer av fordon tillämpar vi processen för nationella regler, t.ex. för spårvagnar, importerade fordon som är godkända i annat land samt för växlingslok. För arbetsfordon får den sökande välja att tillämpa nationella regler eller den harmoniserade processen enligt TSD. Dessutom gäller vissa övergångsregler i TSD Lok och passagerar­fordon som säger att Transportstyrelsen kan godkänna nya fordon av tidigare godkänd typ. 

Vid större ombyggnader och moderniseringar ska Transporstyrelsen avgöra om godkännande krävs och i så fall vilka funktioner som behöver granskas vid ombyggnaden/­moderniseringen. För fordon som helt eller delvis omfattas av en TSD ska godkännande­processen enligt ”Den nya metoden” tillämpas, det vill säga anmälda organ ska granska och intyga att de ombyggda funktionerna uppfyller krav enligt gällande TSD:er. Endast de funktioner som påverkas av modifieringen ska granskas av ett anmält organ.

Vid alla ändringar av befintliga fordon ska förslagsställaren tillämpa ”EU-förordningen (EU nr 402/2013 rättad genom 2015/1136) om en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning” även kallad CSM Riskvärdering. Transportstyrelsen avgör om en ändring av ett delsystem behöver ett nytt godkännande. I tveksamma fall ska förslagsställaren till en ändring fråga om Transportstyrelsen kräver ett nytt godkännande av det ändrade fordonet. Även vid säker integrering av tågskyddssystemet i fordonet ska man använda CSM Riskvärdering, se vidare under fliken "Krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering".

De anmälda organen ska skriva EG-kontrollintyg med en teknisk fil för det/de delsystem det anmälda organet har granskat. Ett fordon består alltid av delsystemet ”Rullande materiel” dessutom omfattas fordon med tågskyddssystem av delsystemet ”fordonsbaserad Trafikstyrning och signalering”. Det finns också flera andra TSD:er som ska tillämpas vid ett fordonsgodkännande, se respektive flik.

När alla relevanta kontrollintyg finns ska den sökande skriva en EG-kontrollförklaring med referenser till kontrollintygen och de tekniska filerna. Denna kontrollförklaring ska också innehålla referenser till öppna punkter och specialfall i TSD som granskas enligt den nationella processen nedan. Dessutom ska kontrollförklaringen ange vilka andra relevanta regler och direktiv som fordonet uppfyller.

Nationell process för godkännande av spårfordon

Den nationella processen gäller alltid för tunnelvagnar, spårvagnar och förortståg. Den kan också tillämpas på vissa järnvägsfordon t.ex. arbetsfordon och museifordon.

Den nationella processen för fordonsgodkännandet innebär att Transportstyrelsen granskar de flesta dokumenten, men vi begär också att vissa dokument granskas av oberoende granskare t.ex. fordonets samverkan med infrastrukturen. Fordonets tågskyddssystem och dess gränssnitt mot fordonet (säker integrering) ska också granskas av en oberoende granskare, för järnvägsfordon ska denna vara ackrediterad eller erkänd enligt CSM Riskvärdering, EU nr 402/2013.

Godkännandet är vid behov också uppdelat i flera steg

 • J1: Passiv transport inom Sverige
  (t.ex. för fordon som kommer direkt från annat land).
 • J2: Godkännande för provkörning på avlysta spår 
  (t.ex. provkörning av fordon med ny typ av tågskydds- eller bromssystem).
 • J4: Godkännande för prov i blandad trafik, prov som genomförs enligt normala trafikeringsregler.
  (t.ex. prov av fordonet elektriska samverkan med infrastrukturen) Delsteget J3 ingår numera i detta steg.
 • J5: Godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik
  (t.ex. för att visa på fordonets tillförlitlighet vid trafik i Nordisk vinter).
 • J6: Godkännande för trafik tills vidare. Detta är det godkännande som EU-direktiv 2008/57/EG syftar på.

Senast inför erfarenhetsdriften ska järnvägsfordon registreras i Transportstyrelsens fordonsregister, se denna flik.  Registret ska innehålla uppgifter om fordonet, underhållsansvarig enhet och fordonsinnehavare, fordonsägaren kan också anges.

Typer av spårfordon

Transportstyrelsen avgör i samband med ett godkännande av ett nytt spårfordon om det ska klassificeras som lok, motorvagn, personvagnar, höghastighetståg, godsvagn, växlingslok, arbetsfordon tunnelvagn eller spårvagn. Transportstyrelsen sätter normalt typbeteckning och fordonsnummer vid godkännandet (t.ex. motorvagn typ X62 nr 94 744 620 010-9).  

Följande typer av fordon ska vara godkända av Tranportstyrelsen:

 • Motorvagnar är sammansatta järnvägsfordon avsedda för passagerartrafik. (Tidigare angavs konventionella motorvagnar sådana som avsågs gå på det konventionella nätet, normalt med största hastighet under 190 km/h).
 • Lok (drivenhet) är fordon som inte tar nyttolast och som normalt kan kopplas bort från resten av tåget.
 • Personvagn är ett fordon utan egen drivning som är avsett för transport av resande.
 • Godsvagn är ett fordon utan egen drivning som är avsett för transport av gods.
 • Arbetsfordon är ett fordon konstruerat för anläggning och/eller underhåll av infrastrukturen.
 • Förortståg för Saltsjöbanan och Roslagsbanan behandlas som spårvagnar och tunnelvagnar enligt den nationella processen.
 • Spårvagnar är fordon för spårväg. Dessa godkänns enligt den nationella processen.
 • Tunnelvagnar är fordon för tunnelbana. Dessa godkänns enligt den nationella processen.
 • Höghastighetståg, är motorvagnar för passagerartrafik med största hastighet över 190 km/h och som avses gå på höghastighetsnätet, (denna definition har ändrats den 1 januari 2015 och vi kommer successivt att ta bort begreppet ”höghastighetståg”).

Det finns också ett antal ”varianter” av dessa typer, t.ex. manövervagnar och växlingslok. Det finns också vissa undantag från kravet på godkännande i Sverige för t.ex. standardgodsvagnar samt för fordon som går högst 20 km/h på spår.

De flesta importerade fordon som har godkännande i ett annat land behöver ett nytt godkännande för trafik i Sverige. För att underlätta godkännandet av dessa tillämpar Transportstyrelsen s.k. korsacceptans vid godkännandet vilket innebär att vi accepterar vissa tekniska specifikationer och den granskning av dessa som gjordes av den säkerhetsmyndighet som tidigare godkänt fordonet.

Tekniska krav godkännande

Lok, passagerarfordon och godsvagnar ska uppfylla krav i relevanta TSD:er, se resp. flik. Dessutom ska de uppfylla vissa nationella krav enligt s.k. ”öppna punkter” och specialfall i respektive TSD. 

Arbetsfordon, växlingslok, spårvagnar, tunnelvagnar och importerade begagnade fordon ska uppfylla nationella krav, se resp. flik. Generellt kräver vi att dessa typer av fordon ska vara minst lika säkra som motsvarande godkända fordon som går i trafik i Sverige. De ska också vara driftskompatibla med de järnvägsnät, spårvägsnät eller tunnelbanenät där de avses att gå i trafik.