Godkännande av spårfordon

Den som planerar att ta ett nytt, ombyggt, moderniserat eller importerat järnvägsfordon i drift ska skicka en ansökan om godkännande till Transportstyrelsen om man vill ha fordonet godkänt före 31 oktober 2020. För järnvägsfordon som förväntas få ett godkännande efter oktober 2020 ska man lämna ansökan till Europeiska Unionens järnvägsbyrås (ERAs) databas One-stop-shop. Om man avser att provköra nya, ombyggda eller moderniserade järnvägsfordon i Sverige ska man också ansöka om godkännande för prov hos Transportstyrelsen.

Ansökan om godkännanden av spårvagnar, tunnelvagnar och fordon för Roslags- och Saltsjöbanorna samt museifordon ska även i framtiden lämnas till Transportstyrelsen.

Ansökan om godkännande av järnvägsfordon

(Gäller för ansökningar av fordon som godkänns efter 31 oktober 2020)

Godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon följer kommissionen process för godkännande som beskrivs i EU:s förordning om praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon (PA Fordonsgodkännande, EU 2018/545) se under relaterad information. I denna process är det den sökande, t.ex. en tillverkare, som tar ansvar för att visa att fordonet uppfyller EU:s krav och tillkommande nationella krav. Den sökande ska också anlita granskningsorgan som intygar att fordonstyp och fordon uppfyller krav enligt driftskompatibilitetsdirektivet, relevanta TSD:er och nationella regler.

Den sökande ska lämna in ansökan i ERA:s databas One-stop-shop. Man bör lämna ansökan tidigt i utvecklingen av en ny fordonstyp och då begära förhandshantering av ERA. Den sökande ska informera om fordonstypen och dess tilltänka område för användning (t.ex. Sverige och Norge). Om fordonstypen endast ska trafikera Sverige kan man begära att Transportstyrelsen hanterar ansökan. Den sökande ska också ta fram en kravspecifikation under detta skede. När man är överens om kravspecifikationen inkl. nationella krav för fordonet, kommer ERA att avge ett yttrande om förhandshanteringens basnivå.

Under konstruktions- och provningsfasen ska den sökande anlita anmälda organ (Nobo), utsedda nationella organ (Debo) och säkerhetsgranskningsorgan (Asbo). Dessa organ ska intyga att fordonstypen med varianter uppfyller TSD:er, NTR:er, krav på säker integrering mellan fordonets delsystem samt mellan fordonets delsystem och markens delsystem. När sökande har fått alla relevanta kontrollintyg ska han skriva en kontrollförklaring för varje delsystem i fordonet och lämna en formell ansökan till ERA:s One-stop-shop. Om fordonet ska provköras i Sverige ska man söka godkännande för provkörning hos Transportstyrelsen. Det är lämpligt och ofta nödvändigt att genomföra provkörningar under granskningsfasen.

När sökanden har alla nödvändiga kontrollintyg ska man lämna in en ansökan om godkännande av fordonstypen tillsammans med EG-kontrollförklaringar och underliggande dokument till ERA:s One-stop-shop. I dessa kontrollförklaringar ska man intyga att fordonet följer alla regler för att godkännas och bl.a. hänvisa till kontrollintygen.

Efter ansökan kommer ERA att granska ansökan och ta fram ett godkännande för fordonstypen. ERA behandlar ansökan i samarbete med de nationella säkerhets­myndigheterna som ingår i området för användning av fordonet. När ERA har granskat och fått svar på frågor godkänner man fordonstypen och eventuella varianter. Godkännandet kan innehålla användningsvillkor och restriktioner. ERA kan också godkänna ett antal fordon samtidigt som man godkänner fordonstypen, förutsatt att kontrollintygen stöder detta.

Innan ett järnvägsföretag använder ett nytt fordon ska man kontrollera att det är godkänt, se till att det är registrerat i ett nationellt fordonsregister samt analysera ruttkompatibiliteten på de rutter man avser att trafikera.

Ansökan om nationellt godkännande hos Transportstyrelsen

(spårvagnar, tunnelvagnar, nationella järnvägsfordon samt godkännande för prov)

Den som vill ha ett nationellt fordon godkänt ska lämna in en ansökan med en blankett med uppgifter om den sökande och om fordonet till Transportstyrelsen. Den sökande bör skicka in ansökan så tidigt som möjligt i processen, den behöver inte vara fullständig. Vi kan då informera den sökande om tekniska krav och om hur den fortsatta processen ska genomföras. Med nationella fordon menar vi spårvagnar, tunnelvagnar, fordon för Roslags- och Saltsjöbanorna, museifordon samt vissa andra kategorier. Även nya och ombyggda TSD-kompatibla fordon som ska provas i Sverige behöver ett godkännande för prov.

Se länk till blanketten: Ansökan om godkännande av fordon (rullande material) 

Ansökan om nationellt godkännande skickar du till: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Vi föredrar elektroniska handlingar. När vi fått in en ny ansökan tar vår utsedde handläggare kontakt med sökande och informerar om bl.a. vårt ärendenummer och förslag till fordonets typbeteckning. Handlingar och kompletterande dokument som gäller befintliga ärenden bör man skicka till vår handläggare via e-post. Ange
alltid vårt ärendenummer. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan och att fatta beslut.

Vid nya typer av spårfordon godkänner Transportstyrelsen normalt både typen av fordon och de fordon som ingår i en serietillverkning. Fordonen får då en typbeteckning och varje järnvägsfordon får ett fordonsnummer. Detta nummer består av 12 siffror och tilldelas enligt EU:s beslut on en gemensam specifikation för de nationella fordonsregistren (2011/107/EU) och TSD Drift (2012/757/EU) tillägg 6.

Vid större ombyggnader och moderniseringar ska Transportstyrelsen avgöra om godkännande krävs och i så fall vilka funktioner som behöver granskas vid ombyggnaden/­moderniseringen.
För fordon som helt eller delvis omfattas av en TSD ska godkännande­processen enligt "Den nya metoden" tillämpas, det vill säga anmälda organ ska granska och intyga att de ombyggda funktionerna uppfyller krav enligt gällande TSD:er. Endast de funktioner som påverkas av modifieringen ska granskas av ett anmält organ.

Process för godkännande av nationella spårfordon

Den nationella processen för fordonsgodkännandet innebär att Transportstyrelsen godkänner fordonstyper och fordon enligt den nationella processen. Fordonet ska då uppfylla nationella krav på bl.a. säkerhet och teknisk kompatibilitet. Vi begär också att sökandens dokumentation granskas av oberoende granskare t.ex. fordonets samverkan med infrastrukturen. Fordonets tågskyddssystem och dess gränssnitt mot fordonet (säker integrering) ska också granskas av en oberoende granskare, för järnvägsfordon ska granskaren vara ackrediterad eller erkänd enligt CSM Riskvärdering, EU nr 402/2013.

Godkännandet är vid behov också uppdelat i flera steg

 • J1: Passiv transport inom Sverige
  (t.ex. för fordon som kommer direkt från annat land).
 • J2: Godkännande för provkörning på avlysta spår 
  (t.ex. provkörning av fordon med ny typ av tågskydds- eller bromssystem).
 • J4: Godkännande för prov i blandad trafik, prov som genomförs enligt normala trafikeringsregler.
  (t.ex. prov av fordonet elektriska samverkan med infrastrukturen) Delsteget J3 ingår numera i detta steg.
 • J5: Godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik
  (t.ex. för att visa på fordonets tillförlitlighet vid trafik i Nordisk vinter).
 • J6: Godkännande för trafik tills vidare. Detta är det godkännande som EU-direktiv 2008/57/EG syftar på.

Senast inför erfarenhetsdriften ska järnvägsfordon registreras i Transportstyrelsens fordonsregister, se denna flik.  Registret ska innehålla uppgifter om fordonet, underhållsansvarig enhet och fordonsinnehavare, fordonsägaren kan också anges.

Kategorier av spårfordon

Transportstyrelsen avgör i samband med ett godkännande av ett nytt spårfordon om det ska klassificeras som lok, motorvagn, personvagnar, godsvagn, växlingslok, arbetsfordon, tunnelvagn eller spårvagn. Transportstyrelsen sätter normalt typbeteckning och fordonsnummer vid godkännandet (t.ex. motorvagn typ X62 nr 94 744 620 010-9).  

Följande typer av fordon ska vara godkända av Tranportstyrelsen:

 • Motorvagnar är sammansatta järnvägsfordon avsedda för passagerartrafik. (Tidigare angavs konventionella motorvagnar sådana som avsågs gå på det konventionella nätet, normalt med största hastighet under 190 km/h).
 • Lok (drivenhet) är fordon som inte tar nyttolast och som normalt kan kopplas bort från resten av tåget.
 • Personvagn är ett fordon utan egen drivning som är avsett för transport av resande.
 • Godsvagn är ett fordon utan egen drivning som är avsett för transport av gods.
 • Arbetsfordon är ett fordon konstruerat för anläggning och/eller underhåll av infrastrukturen.
 • Växlingslok är drivfordon som är konstruerad för användning endast på rangerbangårdar, stationer och depåer.
 • Motorvagnar för Saltsjöbanan och
  Roslagsbanan
  behandlas som nationella fordon och  godkänns
  enligt den nationella processen.
 • Spårvagnar är fordon för spårväg. Dessa godkänns enligt den nationella processen.
 • Duospårvagn är fordon som är avsedda både för spårväg och järnväg (kortare sträckor).
 • Tunnelvagnar är fordon för tunnelbana. Dessa godkänns enligt den nationella processen.
 • Museifordon, är äldre fordon som uteslutande används för historiska ändamål. Vid större ombyggnader godkänns dessa enligt nationella regler.

Det finns också ett antal "varianter" av dessa typer, t.ex. manövervagnar och mellanvagnar. Det finns också vissa undantag från kravet på godkännande i Sverige för t.ex. för fordon som går högst 20 km/h. Standardgodsvagnar behöver inget specifikt godkännande för Sverige.

De flesta importerade fordon som har godkännande i ett annat land behöver ett nytt godkännande för trafik i Sverige. För att underlätta godkännandet av dessa tillämpar Transportstyrelsen s.k. korsacceptans vid godkännandet vilket innebär att vi accepterar vissa tekniska specifikationer och den granskning av dessa som gjordes av den säkerhetsmyndighet som tidigare godkänt fordonet. Det är oklart om hur processen för korsacceptans ser ut när direktiv 2016/797 införs i Sverige i 31 oktober 2020 .

Tekniska krav godkännande

Lok, passagerarfordon och godsvagnar ska uppfylla krav i relevanta TSD:er, se resp. flik. Dessutom ska de uppfylla vissa nationella krav enligt s.k. ”öppna punkter” och specialfall i respektive TSD. 

Arbetsfordon, växlingslok, spårvagnar, tunnelvagnar och importerade begagnade fordon ska uppfylla nationella krav, se resp. flik. Generellt kräver vi att dessa typer av fordon ska vara minst lika säkra som motsvarande godkända fordon som går i trafik i Sverige. De ska också vara driftskompatibla med de järnvägsnät, spårvägsnät eller tunnelbanenät där de avses att gå i trafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!