Godkännande av infrastruktur för järnväg, tunnelbana och spårväg

Ansökan om godkännande

När du planerar att ta en ny, ombyggd eller moderniserad spåranläggning i bruk bör du kontakta Transportstyrelsen så tidigt som möjligt för att diskutera vilka krav som gäller för ett godkännande. Transportstyrelsen avgör om ett godkännande krävs, vägledningen för godkännande beskriver de vanligaste situationerna när godkännande krävs eller inte . Infrastruktur ska vara godkänd innan den får trafikeras.

Fyll i en blankett med uppgifter om den sökande och om anläggningen så tidigt som möjligt i processen. Ansökan behöver inte vara fullständig för att skickas in, den kan kompletteras efter hand under projektets gång. Vi accepterar svenska eller engelska som språk i ansökan och övriga underlag. För mindre omfattande dokument accepterar vi också danska och norska.

Ansökan om godkännande av delsystem som är reglerade i TSD, fast installationer, Blankett G3.  

Ansökan om godkännande av järnvägsinfrastruktur som ej är reglerade i TSD, fast installationer, Blankett G8

En godkännandeprocess kan ta tid. För att få en bra kontinuitet i godkännandeprocessen är det viktigt att vi för en löpande dialog under projektets gång. Det underlättar arbetet både för dig och för oss samtidigt som det förkortar våra handläggningstider.

Ansökan om godkännande samt handlingar och kompletterande dokument skickas till: jarnvag@transportstyrelsen.se. Vi föredrar elektroniska handlingar. När vi fått in en ny ansökan tar vår utsedde handläggare kontakt med den sökande och informerar bl.a. om vem som är kontaktperson och vårt ärendenummer.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan och att fatta beslut.

EU-process för godkännande av järnvägsinfrastruktur

För järnvägsinfrastruktur som helt eller delvis omfattas av en TSD ska godkännande­ enligt den harmoniserade europeiska processen "Den nya metoden" tillämpas, det vill säga anmälda organ ska granska och intyga att nya och modifierade funktioner i infrastrukturen uppfyller krav enligt gällande TSD:er. Se nedan för de TSD:er (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) som är tillämpliga.

De anläggningar som inte omfattas av den nya metoden beskrivs i nästa avsnitt.

När man tillämpar TSD ska det anmälda organet skriva ett kontrollintyg med en teknisk fil för det delsystem det anmälda organet har granskat. När alla relevanta kontrollintyg finns ska den sökande skriva en EG-kontrollförklarning med referenser till kontrollintygen och de tekniska filerna och lämna in denna med den slutliga ansökan om godkännande till Transportstyrelsen. Om det finns öppna punkter och specialfall i TSD tillämpar vi den nationella processen enligt nedan. Den sökande ska också visa att andra relevanta normer och gemenskapsdirektiv är uppfyllda. När dessa underlag har presenterats kan Transportstyrelsen godkänna anläggningen enligt den harmoniserade europeiska processen.

Vid större ombyggnader och moderniseringar ska Transporstyrelsen avgöra om godkännande krävs och vilka funktioner som behöver granskas. Vid alla ändringar av befintlig infrastruktur ska "EU-förordningen (402/2013 rättad genom 2015/1136) om en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning" tillämpas. Transportstyrelsen avgör om en ändring av en anläggning (med däri ingående delsystem) är av sådan karaktär och omfattning att ett nytt godkännande krävs. Därför är det viktigt att förslagsställaren till en ändring kontaktar Transportstyrelsen inför den tänkta åtgärden.

För en järnvägsinfrastruktur anges EU:s tekniska krav i "Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD eller eng. TSI)". Dessutom ska de uppfylla vissa nationella krav enligt så kallad öppna punkter och specialfall i respektive TSD. När Transportstyrelsen godkänner en ny eller ändrad infrastruktur som omfattas av direktivet kan en eller flera av följande TSD:er tillämpas:

 • TSD Infrastruktur, tillämpas alltid
 • TSD Energi, tillämpas om det finns kontaktledning
 • TSD Tillgänglighet för funktionshindrade, tillämpas om det finns plattformar och/eller resecentra för resande
 • TSD Tunnelsäkerhet, tillämpas om det finns tunnlar med över 0,1 kilometer längd
 • TSD Trafikstyrning och signalering, se sidan Krav på markbaserad trafikstyrning och signalering.

ERA har också tagit fram vägledningar för tillämpning av dessa TSD:er. (vägledningarna är på Engelska)

Innan en anläggning godkänns tillsvidare enligt EU-processen kan tidsbegränsade godkännanden behövas enligt förfaranden som beskrivs under den nationella processen nedan.

Nationell process för godkännande av infrastruktur för järnväg, spårväg och tunnelbana

Den nationella processen för infrastrukturgodkännandet tillämpar vi för tunnelbana, spårväg, fristående förortsbanor samt för museibanor. Avseende anläggningar för eget gods på egen infrastruktur avgör Transportstyrelsen i varje enskilt fall om den nationella processen ska tillämpas. Även i de fall då relevanta TSD:er ännu inte finns beslutade när ett projekt påbörjas samt vid tidsbegränsade godkännanden före ibruktagande av en anläggning kan vi tillämpa den nationella processen.

Den nationella processen innebär att Transportstyrelsen granskar de flesta funktioner och dokument som anger den nya eller ändrade infrastrukturen, men vi kan också begära att vissa dokument granskas av oberoende granskare. Detta avgörs i en dialog mellan den sökande och Transportstyrelsen.

Godkännandet kan vid behov delas upp i flera steg:

 • Godkännande för provkörning på avlysta spår
  (t.ex. provkörning på anläggning med ny typ av växeldriv)
 • Godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik
  (till exempel för att visa på anläggningens tillförlitlighet vid trafik i Nordisk vinter)
 • Tidsbegränsat godkännande 
  (tillexempel i avvaktan på slutlig säkerhetsbevisning efter i bruktagande besiktning)
 • Godkännande för trafik tills vidare när fullständig dokumentation inklusive slutlig säkerhetsbevisning har presenterats.

Nationella regler för öppna punkter i TSD

För närvarande ser Transportstyrelsen inget behov av att reglera öppna punkter i TSD:er för infrastruktur. Europeiska järnvägsbyrån arbetar med att stänga de öppna punkterna, de öppna punkter som möjligen skulle ha varit aktuella för svenska förhållanden ingår i detta arbete. Det föreligger således inget behov av nationella krav eller nationell reglering av de öppna punkterna i dagsläget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!