Årlig avgift för register över järnvägsfordon

Riksdagen har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras med avgifter. Registret över järnvägsfordon ingår i den verksamhet som ska finansieras med avgifter.

Alla som är innehavare till ett godkänt järnvägsfordon ska vara med och finansiera registret. Från och med 2020 är avgiften 140 kronor per fordon och avgiften kommer att tas ut en gång per år.

Vill du veta mer om avgifterna, besök www.transportstyrelsen.se/avgifter. Där finns en förteckning över samtliga avgifter.

Avgifter för registerhållning regleras enligt TSFS 2016:105.        

Kort information om registrering - avgifter

 1. Registrering gäller för järnvägsfordon som är godkända.
  Varje medlemsstat inom EU ska föra ett nationellt register över järnvägsfordon som är godkända på dess territorium. Registerskyldigheten följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen och är genomfört i svensk lagstiftning genom järnvägslagen (2004:519).
 2. Registrering av järnvägsfordon sker i samband med godkännande.
  I samband med det första godkännandet att ta ett fordon i bruk utfärdas ett fordonsnummer av Transportstyrelsen och registreras i det nationella fordonsregistret. Järnvägsfordon som enligt 4 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:116) är undantagna från kravet på godkännande omfattas inte av registreringsskyldighet.
 3. Registrerade järnvägsfordon debiteras registeravgift.
  För varje järnvägsfordon som registreras debiteras en fast årlig avgift om 140 kronor. (7 kap. Registerhållning 1§ Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2016:105) om avgifter inom järnvägsområdet).
 4. Debitering sker under innehavande år.
  Fakturering sker i början av året för järnvägsfordon som är registrerade och i slutet av året för de järnvägsfordon som tillkommit under året. Avgift debiteras under innehavande år, inte i efterskott.
 5. Återbetalning av registeravgift sker inte.
  Registreringsavgift återbetalas inte vid till exempel avställning.
 6. För avställda järnvägsfordon debiteras inte någon avgift.
  Fordon som står uppställda för visning/lager eller står i väntan på renovering/ombyggnad med mera kan ställas av. Fordon som är avställda under ett helt kalenderår debiteras inte någon avgift.
 7. Järnvägsfordon som ställs på ska kontrolleras.
  När järnvägsfordon ställs på igen ska de förhållanden som ledde till avställningen kontrolleras. Om förändringar skett kan ett nytt godkännande komma att krävas.

Frågor

Frågor om fordonsregister och registeravgifter besvaras av sektion Teknik spårtrafik hos Väg och järnväg, telefonnummer till växeln 0771-503 503 eller via e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!