Register för järnvägsfordon

Enligt direktiv från EU ska alla medlemsstater föra ett nationellt register över järnvägsfordon. I Sverige registreras de järnvägsfordon som har Sverige som första godkännandeland. Krav på registrering gäller alla godkända järnvägsfordon oavsett om de används i nationell eller internationell trafik.

För att få tillgång till registret kan verksamhetsutövare anmäla sig och få användarkonto och därmed ha tillgång till uppgifter om sina järnvägsfordon.

Företag som ansöker om tillstånd att bedriva järnvägsverksamhet ska ha sina fordon i ordnad form. Fordonsregistret uppfyller detta krav. Företag får tillgång till ett register och har även möjlighet att skapa en mer detaljerad indelning för typer och individer. Fordonsregistret innehåller många tekniska uppgifter om fordonen. Uppgifterna är lätta att ta fram både för Transportstyrelsen och för företagen själva.

Fordonsregister 

Information till dig som loggar in till ECVVR via TRAP Fordon

Funktionen är inte längre i bruk. Behöver du tillgång till ECVVR så kontaktar du Transportstyrelsen.

Europeiska fordonsregistret - EVR

Enligt direktiv från EU ska den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) inrätta ett europeiskt fordonsregister (EVR) för järnvägsfordon. Sverige är skyldigt att införliva direktivet i svensk rätt, vilket i sin tur innebär en skyldighet att använda EVR. Detta register kommer till viss del att ersätta Transportstyrelsens befintliga nationella fordonsregister (NVR).

Mer information om övergången till EVR

Fordon som är undantagna från krav på registrering

Fordon som inte omfattas av kravet på registrering är:

  • Tunnelbane- och spårvägsfordon
  • Fordon som redan registrerats i en annan stat inom EES eller i Schweiz
  • Järnvägsfordon som är undantagna från krav på godkännande

Fordonsinnehavare märker fordon och lämnar uppgifter

Fordonsinnehavare är den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt varaktigt använder ett järnvägsfordon. Fordonsinnehavaren ska lämna uppgifter om fordonet till Transportstyrelsen. Det är också fordonsinnehavarens skyldighet att informera om uppgifterna ändras till exempel om fordonet övergår till en annan fordonsinnehavare, om någon annan tar över underhållet för fordonet, om fordonet tas ur bruk eller om användningsområdet ändras. Ändrat användningsområde kan exempelvis vara att fordonet endast ska användas som museijärnvägsfordon.

Registrering och märkning av järnvägsfordon

Alla fordonskategorier omfattas av reglerna för registrering och märkning. Bestämmelserna om märkning i Järnvägstekniklag (2022:366) och i Lag om nationella järnvägssystem (2022:368). Dessa föreskrifter gäller inte för museijärnvägsfordon eller fordon som är avsedda att användas uteslutande på lokala eller regionala järnvägsnät som är fristående, förutom vad avser märkning med europeiskt fordonsnummer invändigt i förarhytt.

Att registrera och ändra uppgifter i fordonsregistret

Fordonsinnehavare med godkända järnvägsfordon är skyldig att anmäla innehav till Transportstyrelsen enligt Järnvägstekniklag (2022:366) och i Lag om nationella järnvägssystem (2022:368). Existerande fordon anmäls till Transporstyrelsen. Fordon som godkänns av Transportstyrelsen registreras av oss vid godkännandet.

Anmälningsblankett används för anmälan om registrering, ändring och avregistrering av järnvägsfordon. Blanketter hämtas via vår e-tjänst som du finner nedan.

Sök järnvägsfordon  

Det finns två typer av blanketter: dels en blankett för registrering, ändring och avregistrering samt blankett för tekniska egenskaper för fordonstyp som bifogas vid nyregistrering och då tekniska egenskaper ändrats för fordonet. Blanketter kan fyllas i direkt och bifogas i e-post till oss.  Märk ämnesraden med ”Fordonsregister - Anmälan". Skicka anmälan till: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Blanketter kan även fyllas i direkt och skrivas ut, eller skrivas ut och fyllas i för hand. Blanketter kan faxas till 0243-152 74 eller skickas in till: 

Transportstyrelsen   
Väg och järnväg
Fordonsregister    
Box 267    
781 23 Borlänge 

Registrering av fordon

Har ni fordon som redan är godkända men som ännu inte är registrerade ansöker ni om registrering med avsedd blankett. I anmälningsblanketten kryssas rutan för ”Nyregistrering”. Här anges alla uppgifter utom för avregistrering. Vid nyregistrering bifogas även en blankett för typ som anger fordonets tekniska egenskaper. Vid nyregistrering tilldelar Transportstyrelsen fordonsnummer.

Det är möjligt att lämna in en anmälningsblankett per fordon eller en blankett för ett antal fordon från samma serie eller order och samtidigt bifoga en lista med fordonsnumren/individnumren för aktuella fordon.

Ändra uppgifter för registrerade fordon

Om ändring av en eller flera uppgifter i fordonsregistret krävs kryssar man för rutan ”Ändring” i blanketten. Fordonsnummer samt de uppgifter som ändras för fordonet anges. Gäller ändringen fler fordonsindivider kan en lista med fordonsnummer bifogas blanketten. Det är de nya uppgifterna som ska anges i blanketten. Uppgifter som inte berörs anges inte.

Behöver fordonet ett nytt fordonsnummer på grund av ändringar av tekniska uppgifter enligt TSD Drift och Trafikledning ska fordonsinnehavaren informera Tranportstyrelsen och vi tilldelar ett nytt fordonsnummer.

Ändras fordonsinnehavare är det den nuvarande fordonsinnehavaren som är ansvarig att anmäla ändringar till Transportstyrelsen. Den nuvarande innehavaren meddelar den nya innehavaren om ändrad registrering. Den nuvarande innehavaren tas inte bort från fordonsregistret och befrias inte från sina skyldigheter förrän den nya innehavaren godkänt sin innehavarstatus.  Om ingen ny innehavare godkänt sin innehavarstatus dagen då den nuvarande innehavaren avregistreras, upphävs tillfälligt fordonets registrering. Samma procedur gäller vid byte av underhållsansvarig och ägare.

Avregistrera fordon

I blanketten kryssas rutan för ”Avregistrering” och därefter lämnas uppgifter om typ av avregistrering och datum för avställning. Transportstyrelsen skickar en bekräftelse när avregistreringen är utförd. 

Avställda fordon får inte användas på det europeiska järnvägsnätet. Vid aktivering av ett avställt fordon måste Transportstyrelsen granska de förhållanden som ledde till avställningen. Handläggare hos Transportstyrelsen avgör om nytt godkännande är nödvändigt.

Överföra fordon mellan medlemsstater

Det är möjligt att byta registrerande land enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1614. Det europeiska fordonsnumret kan ändras genom en nyregistrering av fordonet i det nationella fordonsregistret i en annan medlemsstat som är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, följt av en återkallelse av den gamla registreringen.

Godkännande i flera medlemsstater

Ett fordon som redan är godkänt och registrerat i en medlemsstat och godkänns i en annat medlemsstat behöver inte registreras i det nationella fordonsregistret i den senare medlemsstaten. Detta förhållande gäller sedan det virtuella fordonsregistret med anslutningarna till samtliga nationella fordonsregister började fungera.

Blankett för registrering och ändring i andra medlemsstater

Behöver ni ändra uppgifter på fordon som finns registrerade i andra medlemsstater än i Sverige finns en blankett att hämta på ERA:s webbplats

Frågor

Frågor om fordonsregister besvaras av sektion teknik spårtrafik hos Väg och järnväg, telefonnummer till växeln 0771-503 503 eller via e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!