Brandskydd

För att minimera brand ombord på fartyg ställs höga krav på inredningen, släckmedel och släckutrustning. Brandskydd ombord på fartyg regleras av internationella regelverk, som satts i kraft i Sverige genom Sjöfartsverkets och Transportstyrelsen föreskrifter om säkerheten för människoliv till sjöss.

Att bekämpa en brand ombord på ett fartyg har inte samma förutsättningar som att bekämpa en brand i land.

Oavsett om det brinner ombord eller i land är den första åtgärden att rädda liv, men ombord är det svårare att öppna upp och släppa ut rök, blåsa in frisk luft och rekvirera mer folk samt material.

Besättningen ombord måste vara välutbildad i brandkunskap, fartygen måste vara konstruerade efter ett visst brandskydd och det måste finnas tillräckligt med släckutrustning ombord.

När det gäller brandskydd är det viktigt att ha kunskap om:

Syftet med brandskyddet ombord på fartyg är att:

 • Förhindra uppkomsten av brand och explosion.
 • Reducera risker för människoliv, fartyg, last och miljö.
 • Begränsa, kontrollera och undertrycka brand  i det utrymme den uppstår.
 • Se till att det finns tillräckliga och tillgängliga utrymningsvägar.

Brandskydd uppnås genom att:

 • Indela fartyget i vertikala och horisontella zoner genom termiska och strukturella avgränsningar.
 • Separera bostadsutrymmen strukturellt och termiskt från övriga utrymmen i fartyget.
 • Begränsa användningen av brännbart material.
 • Upptäcka brand där den uppstått och begränsa och släcka den.
 • Skydda utrymningsvägar och tillträdesvägar för brandbekämpning.
 • Ha omedelbar tillgång till brandsläckningsutrustning.
 • Minimera risken för antändning av brännbara gaser från lasten.

Passagerarfartyg och lastfartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet om 500 eller mer

Det internationella regelverket som beskriver hur ett fartyg ska byggas och utrustas kallas SOLAS (Safety Of Life At Sea).

Kraven gällande brandskydd är satta i kraft bl a. genom Sjölagen, fartygssäkerhetslagen och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare (TSFS 2009:98).

Fartyg i nationell trafik

För samtliga svenska passagerarfartyg och för övriga svenska fartyg med en skrovlängd av minst  fem meter gäller de nationella föreskrifterna /TSFS 2017:26)

Föreskrifterna gäller inte

 • Fartyg som omfattas av krav på internationellt säkerhetscertifikat,
 • Fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. Här gäller TSFS 2019:120.
 • Fartyg som omfattas av rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver. Här gäller Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27).
 • Fritidsfartyg med en skrovlängd av 24 meter eller mindre.
 • Existerande fritidsfartyg med en bruttodräktighet mindre än 100.
 • Fartyg i inlandssjöfart.
 • Örlogsfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!