Remissammanställning av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2021-103.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag
Remissmissiv
Konsekvensutredning

Remissammanställning

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2022:24 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Caroline Petrini, miljöhandläggare
caroline.petrini@transportstyrelsen.se
010–495 32 50

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010–495 63 27

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!