Remissammanställning: Externremiss av nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:XX om containersäkerhet

Vårt diarienummer TSF 2016-184 i svaret. 

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag, upphävande SJÖFS 1982:14konsekvensutredning och remissammanställning.

Kontaktperson

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Christine Vallhagen, jurist

Christine.Vallhagen@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!