Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd har varit föremål för remissbehandling. Med anledning av det yttrande som inkommit från Säkerhetspolisen föreslås ändringar i 4 kap.

Remissmaterial

Missiv och  4 kap. omremiss

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 30 april 2019 tillsammans med övriga ändringar som redan varit föremål för remiss.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 9 april 2019.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Lindén, handläggare luftfartsskydd
Telefon: 010- 495 5056
E-post: sara.linden@transportstyrelsen.se

Annika Ramstedt, sakkunnig
Telefon: 010-495 3720
E-post: annika.ramstedt@transportstyrelsen.se

Annika Sandström Johansson, jurist
E-post: annika.sandstromjohansson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 6145

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!