TSFS 2021:89
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

Gastankfartyg byggda under perioden 1 juli 1986 till och med 30 juni 2016 ska, vid transport av kondenserade gaser i bulk inom Sveriges sjöterritorium, uppfylla IGC-koden i lydelsen enligt resolution MSC.5(48) efter ändringar antagna genom resolutionerna MSC.17(58) , MSC.30(61) , MSC.32(63) , MSC.59(67) , MSC.103(73) , MSC.177(79) och MSC.220 (82) . Resolutionerna finns i bilaga 1. Svenska gastankfartyg ska uppfylla kraven också vid transport utanför sjöterritoriet.

Grundform

TSFS 2021:89

I kraft 2022-01-01. PDF 42644 kB