TSFS 2019:56
Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat särskilt anges, för svenska fartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning. För fartyg i inlandssjöfart gäller inte 2 kap. 26, 27, 49 och 57 §§. Föreskrifterna gäller inte örlogsfartyg.

Grundform

TSFS 2019:56

I kraft 2019-08-01. PDF 634 kB