TSFS 2013:15
Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Författningen upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:13

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ömsesidigt erkännande av certifikat för flygledare och flygledarelever inom EES-området samt vid godkännande (validering) eller utbyte (konvertering) av utländska certifikat och behörigheter som är utfärdade i överensstämmelse med bilaga (Annex) 1 till konventionen av den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen) (ICAO Annex 1) av en stat som är medlem i ICAO.

Grundform

TSFS 2013:15

I kraft 2013-04-08. PDF 84 kB