TSFS 2010:153
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Författningen upphävd 2017-03-01 genom TSFS 2017:7

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygtrafikledningstjänst som har utnämnts i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet och som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:153

I kraft 2010-10-01. PDF 63 kB

Ändringar

TSFS 2012:34

I kraft 2012-06-08. PDF 45 kB.

Nuvarande 5 § betecknas 6 §; ändr. 1–3 §§; ny 5 §, samt närmast före 5 § en ny rubrik.