SJÖFS 2005:24 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på örlogsfartyg

Ändringar

TSFS 2011:92

I kraft 2011-12-01. PDF 85 kB.

Upph. SJÖFS 2005:24.