VVFS 1999:176 Vägverkets föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ändringar

TSFS 2009:74

I kraft 2009-08-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 1999:176.