SJÖFS 1990:8 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av sjöfolk

Ändringar

TSFS 2009:7

I kraft 2009-03-01. PDF 86 kB.

Upph. SJÖFS 1990:8.